Hakemus verokortin saamiseksi (5042av02)    

   

Ulkomailla asuva tai asunut henkilö voi hakea verokorttia – [ Verohallinto ]
linkki    

   

Verokorttihakemus/Muutos 2006 (5036v06)    

   

Lomakkeella haetaan verokorttia tai muutosta ennakonpidätysprosenttiin. Lomakkeella ilmoitetaan tietoja sairausvakuutusmaksua varten sekä tietoja vuoden 2007 verokorttia varten. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

1 Veroilmoitus 2004 (3001v04)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan tulot ja varallisuus – [ Verohallinto ]
linkki    

   

102 Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2005 (3072)    
Asunto-oy ja muu keskinäinen kiint. osakeyhtiö antaa tietoja rakennuksessa olevista huoneistoista verotusarvon laskemista varten sekä verovuoden aikana tapahtuneista muutoksista. – [ Verohallinto ]
linkki    

 

12A Selvitys hyväksymättä jätetyistä poistoista 2004 (3016v04)    

   

Lomaketta käytetään liitelomakkeena veroilmoituksissa 5, 5A, 6A ja 6B. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

14 Selvitys kotitalousvähennyksen perusteista 2005 (3086v04)    

   

Lomakkeella haetaan kotitalousvähennystä – [ Verohallinto ]
linkki    

   

2 Maatalouden veroilmoitus 2004 (3002v04)    

   

Tätä lomaketta käyttää pääverolomakkeen 1 liitteenä maatalouden harjoittaja ja yhtymä,joka on toiminnastaan muistiinpanovelvollinen. – [ Verohallinto ]
linkki    
2 Maatalouden veroilmoitus 2005 (3002v05)    

   

Tätä lomaketta käyttää maatalouden harjoittaja ja yhtymä,joka on toiminnastaan muistiinpanovelvollinen. – [ Verohallinto ]
linkki

 

2A Metsätalouden veroilmoitus 2004 (3041v04)    

   

vähennykset. Lisäksi lomakkeella lasketaan hankintatyön arvo ja veronalaisen hankintatyön määrä. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

2C Metsätalouden veroilmoitus 2004 (3043v04)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan metsätalouden tulot ja metsätalouteen kohdistuvat menot. – [ Verohallinto ]
linkki    
3 Kiinteistöselvitys 2004 (3005v04)    

   

Lomake annetaan, jos kiinteistö on hankittu tai luovutettu verovuonna tai jos tiedot ovat muuttuneet edellisestä vuodesta. – [ Verohallinto ]
linkki    

 

4 Veroilmoitus/Kiinteistöyhteisö 2005 (3059v05)    

   

Lomaketta käyttävät kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiö sekä asunto-osuuskunta. – [ Verohallinto ]
linkki    

  

7 Vuokratulot 2005 (3011)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan osakehuoneistosta ja kiinteistöstä saatu vuokratulo. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

8 Luettelo arvopapereista, arvo-osuuksista, saatavista, veloista ja maksetuista koroista 2004 (3012v04)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan arvopaperit, arvo-osuudet jne. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

9 Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta 2005 (3013v05)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan mm. kiinteistön sekä asunto- ja kiinteistöyhtiön luovutuksesta syntynyt voitto. Lomakkeella ei ilmoiteta muiden osakkeiden tai arvopaperien tai arvo-osuuksien luovutusvoittoja. – [ Verohallinto ]
linkki    

  

9A laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitosta tai -tappiosta (3064)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutuksesta sekä sijoitusrahasto-osuuksien luovutuksesta syntynyt voitto tai tappio – [ Verohallinto ]
linkki    

   

Ajoneuvoveron oikaisu-/palautushakemus (D605)    

   

Kyseisellä lomakkeella on mahdollisuus hakea veronoikaisua tai veronpalautusta ilmoittamalleen tilille. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Ajoneuvoveron verovelvollisuuden siirto (D603)    

   

Ostajalla on myös mahdollisuus ottaa vastatakseen myyjän maksamattomasta verosta. Ostaja ottaa tällöin yhteyttä Ajoneuvohallintokeskukseen, jolloin vero maksuunpannaan ostajalle myös myyjän omistusajalta. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Hakemus verokortin saamiseksi (5042av02)    

   

Ulkomailla asuva tai asunut henkilö voi hakea verokorttia – [ Verohallinto ]
linkki    

   

Henkilöasiakkaan ilmoitus tilinumerosta (7208)    

   

Tällä lomakkeella voitte ilmoittaa tilinumeronne verohallinnolle veronpalautusten maksamista varten. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

Ilmoitus lainoista ja koroista kalenterivuodelta (3764v04)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan laina- ja korkotiedot – [ Verohallinto ]
linkki    

   

Ilmoitus maksetusta apurahasta (3927v04)    

   

Apurahan, stipendin tai tunnustuspalkinnon maksaja ilmoittaa maksamansa suoritukset verohallinnolle. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

Korjauslomake vuonna 2004 maksetuista osingoista (7813v04)    

   

Lomakkeella osingonsaaja ilmoittaa vuosi-ilmoituksen osingonsaajakohtaisia erittelyjä koskevat lisäykset, poistot ja muutokset. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle (3308)    

   

Lomaketta käytetään oikaisuvaatimuksen tekemiseen verotuksen oikaisulautakunnalle. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

Oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomake (7619v04)    

   

Lomakkeella maksetaan oma-aloitteisia veroja, ei kuitenkaan ennakon täydennysmaksua eikä muun kuin arvopaperikauppiaan varainsiirtovero. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista (7815v04)    

   

Tällä lomakkeella annetaan vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista talletusten, huoltokonttoritalletusten, lainausliikettä harjoittavien osuuskuntien talletusten ja joukkovelkakirjalainojen koroista. – [ Verohallinto ]
linkki