Suurinta ympäristönsuojelumenojen kasvu oli kuntasektorilla, jossa kasvua oli erityisesti investoinneissa jäte- ja jätevesihuoltoon. Kuntien ympäristönsuojeluun osoitettujen menojen määrä ylitti tänä vuonna valtion vastaavan menomäärän. Kasvaneiden julkisen sektorin ympäristönsuojelumenojen vastapainoksi myös ympäristönsuojelusta saatavat tulot kasvoivat hieman.
Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot olivat vuonna 2006 yhteensä noin 1,2 miljardia euroa. Niistä rahoitettiin tuloilla hieman vajaa puolet eli 580 miljoonaa euroa. Valtion osuus menoista oli 49 prosenttia ja kuntien 51 prosenttia. Julkisen sektorin menoista suurin osa oli toimintamenoja, 660 miljoonaa euroa. Investointeja tehtiin 230 miljoonalla eurolla ja avustuksia ympäristönsuojeluun maksettiin 320 miljoonaa euroa.
Valtion ympäristönsuojelun toimintamenot olivat 270 miljoonaa euroa vuonna 2006. Ne sisälsivät lähinnä hallinto- ja hankintamenoja. Valtio maksoi investointi- ja muita avustuksia yhteensä 320 miljoonaa euroa, joista suurin osa meni maatalouden ympäristötukena maataloudelle ja pienempi osa yrityksille. Valtio vastasi näiden edellä mainittujen tukien lisäksi yhteensä 200 miljoonan euron suuruisista ympäristön tutkimus- ja kehittämishankkeista.
Kuntien ympäristönsuojelun toimintamenot olivat noin 390 miljoonaa euroa vuonna 2006. Kuntien investoinneista, 220 miljoonasta eurosta ohjautui 98 prosenttia jätevesihuollolle ja jätehuollolle, ja vain 2 prosenttia muuhun ympäristönsuojeluun ja hallintoon. Kuntien ympäristösuojeluinvestointien määrä saattaa vaihdella vuosittain huomattavastikin. Toimintamenot ja suurimman osan ympäristönsuojeluinvestoinneista kunnat pystyvät kattamaan jätevesi- ja jätehuoltotuloilla, osittain investoinnit maksetaan valtion tuella.