Teksti Anne Lahtinen
Piirros Seppo Salo
Omakotitalon rakentaja tarvitsee aina rakennusluvan, jonka myöntää kunnassa rakennusasioita hoitava lautakunta tai sen alainen virkamies. Luvan hakeminen on niin iso prosessi, että viranomaisten juttusille kannattaa lähteä ajoissa ja ottaa myös rakennuksen pääsuunnittelija mukaan. Rakennuspaikkaan, asemakaavaan ja perheen tarpeisiin perehtynyt kokenut ammattilainen on rakentajalle kullanarvoinen. Talopakettia ei pidä tilata ennen rakennusluvan saamista.
Viranomaiset tarkastavat erilaisten selvitysten avulla muun muassa, että rakennus soveltuu rakennuspaikalle, ympäröiviin rakennuksiin ja kaupunkikuvaan, ja että suunnittelijat ovat riittävän päteviä. Lähtökohtana on aina paikka, jonka valinnan jälkeen tutkitaan, mitä siihen saa rakentaa. Jos rakennusta suunnitellaan asemakaava-alueelle, on moni asia valmiiksi selvitetty, mutta samalla myös ratkaistu: esimerkiksi määrätyistä kerrosluvuista ei saa poiketa.
Rakentamisen saa aloittaa vasta sitten, kun lupa on lainvoimainen, ellei ole saanut niin sanottua aloittamisoikeutta vakuutta vastaan.
Lupien hakemisen käytännöt vaihtelevat
Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija. Hallintaoikeutensa voi todistaa kauppakirjalla, vuokrasopimuksella, lainhuutorekisterin otteella tai perinnönjakokirjalla tai muulla vastaavalla asiakirjalla. Lupahakemuksia ja muita lomakkeita saa kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta ja usein myös Internetistä.
Lupahakemukseen on asemakaava-alueella liitettävä rakennuskunnan tonttiosaston antama alkuperäinen tonttikartta, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi. Asemakaava-alueen ulkopuolella tarvitaan karttaote.
Omakotirakennuksen pääpiirustukset liitetään mukaan yleensä kahtena kappaleena. Hakemukseen on liitettävä ammattilaisen laatima selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista. Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä on annettava esimerkiksi silloin, jos epäillään maaperän saastuneen teollisuustoiminnan tai muun vastaavan käytön vuoksi.
Lupapäätöksessä määritellään tarvittavat vastaavat työnjohtajat ja toimitettavat erityissuunnitelmat, yleensä rakenne-, ilmanvaihto- ja kiinteistön vesi- ja viemäripiirustukset sekä muut lupaehdot. Vastaavalla työnjohtajalla on oltava talonrakennus- tai erityisalan tutkinto, ja hänen on sitouduttava tehtävään. Hyväksymistä työnjohtajaksi haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella.
Asiakirja- ja lupaehtokäytännöt vaihtelevat kunnittain ja myös sen mukaan, suunnitellaanko rakentamista asemakaava-alueelle vai sen ulkopuolelle.
Rakennusluvan hakemisesta on informoitava muita
Kun asiamies hoitaa hakemusta rakennuspaikan haltijan puolesta, tarvitaan valtakirja; suositeltavin on avoin asianajovaltakirja. Lupahakemuksen vireillepanosta on ilmoitettava naapureille, ja rakennuspaikalle on pystytettävä kyltti. Naapurin suostumus tarvitaan esimerkiksi hänen asemaansa vaikuttavaan asemakaavasta poikkeamiseen tai etua koskevaan rajan lähelle rakentamiseen. Väestörekisterikeskuksen tilastointia varten täytetään tilastolomakkeita.
Muita selvityksiä viranomaiset tarvitsevat hankkeen laadun ja laajuuden mukaan. Jos rakentaminen edellyttää ”vähäistä enempää määräyksistä poikkeamista”, liitetään hakemukseen rakennuslautakunnan tai ympäristökeskuksen antama alkuperäinen poikkeamispäätös. Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakentaminen vaatii usein suunnittelutarveratkaisua, jonka tekee kunnanhallitus, lautakunta tai virkamies. Rantarakentamisessa on omat säännöksensä, joista poikkeamispäätöksen tekee tarvittaessa ympäristökeskus. Päätös liitetään hakemukseen.
Vältä rakennusluvan hakemista ruuhka-aikaan
Rakennuslupahakemuksen käsittely kestää eri kunnissa yleensä muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Hakemuksen ja liitteiden jättäminen yhtä aikaa jouduttaa käsittelyä. Kevät on ruuhkaisinta aikaa.
Rakennuslupamaksut vaihtelevat kunnittain. Loppusummaan vaikuttaa myös poikkeuslupien ja muiden vastaavien hakemusten määrä.
Asiantuntijana toimi Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontaviraston rakennuslakimies Mirja Hiltunen.
Apua Internetistä!
– rakennusvalvontaviranomaisten sivut kuntien Internet-osoitteissa
Vakuutus turvaa sekä tekijät että omaisuuden
– Kun rakennustyö teetetään verokortilla työskentelevällä ammattilaisella, hänelle on otettava lakisääteinen tapaturmavakuutus ja LEL-vakuutus. Urakoitsijoilla on tarvittavat vakuutukset oman yrityksensä kautta. Talkooapu vakuutetaan talkoovakuutuksella.
– Työn teettäjää itseään ja hänen perhettään ei lakisääteinen tapaturmavakuutus tai talkoovakuutus koske. Heille otetaan vapaa-ajan tapaturmavakuutus.
– Rakenteilla oleva talo turvataan kotivakuutuksella. Pelkkään palovakuutukseen ei kannata tyytyä, koska esimerkiksi ikkunapaketit on tapana kuljettaa kerralla rakennuspaikalle ja ilkivalta on yleistä.
Asiantuntijana toimi A-Vakuutuksen Jyväskylän konttorin yhteyspäällikkö Harri Minkkinen.