Teksti Kyösti Suolanen
Piirros Leif Qvist
Muutokset talossa tai tontilla vaikuttavat usein ympäristöön ja sen kehittymiseen. Ne koskettavat oman perheen lisäksi muitakin lähialueen asukkaita, erityisesti mahdollisia rajanaapureita.

Uuden rakennuksen tai julkisivumuutoksen pitää sopia jo rakennettuun maisemaan. Rakennuttajan on otettava huomioon monen eri tahon intressit ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Lainsäätäjät ohjailevat rakentamisen pelisääntöjä valtakunnallisella tasolla. Vuoden 2000 alusta voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki antaa kunnille aikaisempaa enemmän liikkumavaraa. Lisäksi kunnilla on rakennusjärjestys, joka täydentää lakia ja ohjaa rakentamista haluttuun suuntaan.

Lain hengen mukaisesti myös yksittäisiä kuntalaisia on kuultava oman asuinalueen kehittyessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että naapureille pitää antaa tilaisuus lausua mielipiteensä uuden rakennuksen sopivuudesta tontille. Tämä niin sanottu osallisten kuulemisvelvollisuus koskee uudisrakentamisen lisäksi kaikkia sellaisia suunnitelmia, joilla on vaikutusta myös naapurin tai naapureiden elämään.

Rakennuslupaa haetaan oman kunnan rakennusvalvontavirastosta. Viranomaiset päättävät senkin, riittääkö rakennusluvan sijasta pelkkä toimenpidelupa tai kirjallinen ilmoitus. Rakennusluvan käsittelyaika vaihtelee kunnittain, mutta yleensä käsittely vie 1-2 kuukautta. Hanketta ei saa käynnistää ennen kuin lupa-asiat ovat kunnossa.

Oikea lupa oikeaan paikkaan
Rakennuslupa on välttämätön aina uudis- ja laajennusrakentamisessa. Myös sellaiset muutostyöt, joilla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen, edellyttävät rakennuslupaa. Lupa tarvitaan myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutokseen, kuten loma-asunnon muuttamiseen pysyväksi asunnoksi.

Toimenpidelupaa haetaan sellaisiin hieman vähäisempiin rakennus- tai muutostöihin, jotka eivät edellytä rakennuslupaa. Tämänkin luvan on oltava selvä jo ennen työhön ryhtymistä riippumatta siitä, tekeekö omakotiasukas työn itse vai teettääkö sen jollain toisella.

Ilmoitusmenettely riittää silloin, kun rakennuttaja haluaa tehdä vähäisiä rakennus- tai muutostöitä. Kunnan rakennusjärjestyksessä on määritelty, mitkä työt ovat sellaisia, että niistä on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaisille.

Myös vanhan rakennuksen purkaminen ja tontin maisematyöt ovat useimmiten luvanvaraisia. Asemakaava-alueella tai suojelualueella rakennusta ei saa purkaa ilman lupaa koskaan.

Silloinkin, kun purkulupa ei ole tarpeen, omistajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus 30 päivää ennen töiden aloittamista.

Maisematyöluvalla pyritään suojelemaan muun muassa alueen puustoa. Maisemaa muuttavien töiden tekeminen edellyttää lupaa asema- ja yleiskaava-alueella sekä sellaisella alueella, jossa on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi.

Lupa-asioissa auttaa oman kunnan rakennusvalvontavirasto.

Rakennuttaja on aina vastuussa rakennustöistä
Kaikissa luvanvaraisissa rakennustöissä vastuu on aina rakennuttajalla. Omakotitalon omistaja ei siis pääse irti vastuusta, vaikka hän palkkaisi ammattilaisen laatimaan suunnitelmia tai tekemään varsinaista työtä.

Ammattilaisten puoleen kääntyminen on suositeltavaa jo senkin takia, että he tietävät yleensä hyvin, mitä lupia rakennusvalvontaviranomaiset edellyttävät. Oman kunnan alueella toimivat yrittäjät tuntevat luonnollisesti parhaiten toimialueensa lupaehdot ja usein myös vastuuhenkilöt, jolloin rakennuttajakin säästää aikaa ja rahaa.

Vaikka rakennustarkastajat kiinnittävät huomiota pääasiassa turvallisuuteen liittyviin seikkoihin, myös laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. Työn laadun ja viimeistelyn tason tarkistaminen jää rakennuttajalle tai hänen palkkaamalleen ammattilaiselle.

Lisärakennus tontille tai julkisivu uusiksi, mitä lupia tarvitaan?
Pientalotontin uudisrakennukselle tarvitaan yleensä aina rakennuslupa. Joitakin poikkeuksia on kuitenkin olemassa, ja ne löytyvät kunkin kunnan rakennusjärjestyksestä. Luvatta voidaan rakentaa esimerkiksi erilaisia pienehköjä, kevytrakenteisia mökkejä, kuten leikkimökkejä. Rantatontilla sallitaan yleensä yhden noin 15 neliömetrin laiturin rakentaminen rantaan ilman lupaa.

Kun omakotitalon julkisivu halutaan uudistaa tai vaikka katon kaltevuutta muuttaa, on siihenkin hankittava toimenpidelupa etukäteen. Kunnan rakennusjärjestyksestä riippuen joissakin kunnissa voi riittää ilmoitusmenettely, vaikka toisissa vaaditaan toimenpidelupa.

Rakennuttajan on varauduttava lupien hankintaan myös silloin, jos hän tarvitsee tontille suurehkon varaston tai korkean maston tai piipun.

Jos asukas haluaa muuttaa Museoviraston suojelualueella sijaitsevan talon julkisivua, muutostöissä on oltava erityisen varovainen ja huolellinen. Alueen taloissa ja tonteilla tehtävät muutostyöt ovat yleensä tarkasti määriteltyjä.

Remontti sisällä tai puutarhassa , mitä lupia tarvitaan?
Omakotitalon sisäremontin saa yleensä tehdä ilman lupaa. Kantavia rakenteita muutettaessa ja esimerkiksi uutta hormia rakennettaessa kannattaa kuitenkin jo oman turvallisuudenkin vuoksi olla yhteydessä rakennusvalvontaviranomaisiin. He osaavat soveltaa kunnan rakennusjärjestystä tapauskohtaisesti ja ottaa huomioon myös rakennuslain vaatimukset.

Myös kellaritilan tai vastaavan aikaisemmin muussa käytössä olevan tilan ottaminen asuinkäyttöön vaatii lupaa.

Pihan ja puutarhan tekeminen viihtyisäksi on paitsi oman väen myös naapureiden edun mukaista. Normaalit istutustyöt omalle tontille eivät vaadi maisematyölupaa. Jos sen sijaan tonttia aiotaan rakentaa radikaalisti vaikka korkeuserojen saamiseksi, tarvitaan lupa sekä asuinkunnalta että rajanaapureilta.

Aita-asioissa kannattaa olla tarkkana. Omalle tontille saa yleensä rakentaa aidan, mutta silloinkin on syytä keskustella ensin naapureiden kanssa. Aidan korkeudesta on kuntakohtaisia määräyksiä, joten suoja-aidan rakentamista suunnittelevan kannattaa tarkistaa etukäteen kunnan rakennusjärjestyksen määräykset.

Mistä lisätietoja?
Harva omakotiasuja haluaa ryhtyä omin päin selvittämään vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain pykäliä ja asetuksia. Oikean vastauksen saa nopeammin, kun kysyy omaa suunnitelmaansa koskevia määräyksiä oman kunnan rakennusvalvontaosastolta.
ESIMERKKEJÄ LUPAKÄYTÄNNÖSTÄ
Rakennusluvan tarvitset:
– omakotitalolle
– vapaa-ajanasunnolle
– muulle pientalolle
autotallilleja usein myös autokatokselle
– purkutöihin asemakaava-alueella sekä alueella, jossa on voimassa rakennuskielto (muista purkutöistä on ilmoitettava 30 päivää ennen töiden aloittamista rakennusvalvontaviranomaisille)

Maisematyöluvan tarvitset :
– maisemaa muuttaviin maanrakennustöihin, kuten tontin korkeuserojen muuttamiseen
– puiden kaatamiseen asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaava niin määrää

Toimenpideluvan tarvitset kunnasta riippuen esimerkiksi:
julkisivumuutoksiin
– olemassa olevan terassin kattamiseen
– kevytrakenteisiin pihapatioihin, vilpoloihin yms.
grillikatokseen
– jäteastian katokseen

Kirjallinen ilmoitus rakennusvalvontaviranomaisille riittää vähäisiin toimenpiteisiin, jotka on määritelty kunnan rakennusjärjestyksessä.

Ilman lupaa ja ilmoitusvelvollisuutta saa tehdä muun muassa ulkopintaremontteja, jotka eivät muuta julkisivua olennaisesti, sekä sisäremontteja, jotka eivätkä vaikuta esimerkiksi asunnon huonejärjestykseen. Tontille voidaan myös hankkia irtaimia tarvikkeita, kuten keinuja, liukumäkiä, mattotelineitä, hiekoituslaatikoita, postilaatikoita ja muita tarvikkeita, jotka eivät edellytä kiinteitä rakennelmia, ovat turvallisia eivätkä estä normaalia liikkumista tontilla.