MAINOS

Jätevesijärjestelmän uusiminen on joskus tarpeetonta – lue milloin!

Talo

Jätevesijärjestelmän on oltava kunnossa 15.3.2016 mennessä. Selvitä, onko omalla kiinteistölläsi tehostettava jätevesien käsittelyä vai ei.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Asiaan kannattaa perehtyä erityisesti niiden, joiden taloudessa on vesijohto ja viemäri, mutta ei kunnollista jätevedenkäsittelyjärjestelmää. Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kiinteistön on liityttävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, ellei liittymisestä ole myönnetty vapautusta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueista saa tietoa kunnalta.

Kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset 15.3.2016 mennessä talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen mukaisesti. Kiinteistön omistajalla on oltava selvitys kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä sekä sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje.

Jätevesijärjestelmän uusiminen on tarpeetonta näissä tapauksissa

1. Jätevedet johdetaan tai tullaan johtamaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon

 • Kiinteistönomistajan kannattaa varmistaa kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta, laajennetaanko viemäriverkostoa lähivuosina kiinteistön alueelle. Vesihuollon kehittämissuunnitelmaa voi tiedustella kunnasta tai etsiä kunnan verkkosivuilta.
 • Kiinteistö, joka ei sijaitse vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, voidaan kiinteistönhaltijan niin halutessa liittää viemäriverkostoon. Tämä vaatii vesihuoltolaitoksen luvan. Lisää tietoa liittymisestä löytyy vesihuoltolaista.

2. Jätevesien määrä on vähäinen eikä vesikäymälää ole

 • Jätevesijärjestelmää ei tarvitse tehostaa, jos jätevedet eivät aiheuta pilaantumisen vaaraa eivätkä haittaa omalle tai muille kiinteistöille ja jos seuraavat kolme ehtoa täyttyvät:
  • Jätevesien joukossa ei ole virtsaa, ulostetta eikä muuta käymäläjätettä.
  • Jätevesien määrä on vähäinen.
  • Jätevesiä ei johdeta suoraan vesistöön tai siten, että ne eivät puhdistu riittävästi ennen kulkeutumistaan vesistöön tai pohjaveteen.
 • Usein jätevesien määrä on vähäinen perinteissä kesämökeissä, joissa talousvesi kannetaan kaivosta ja joissa on kuivakäymälä.
 • Jätevesimäärä on yleensä vähäinen myös silloin, jos vesikäymälätön kiinteistö on muutoin veden käytön kannalta varustelultaan vaatimaton tai kiinteistön vuotuinen käyttö asukasvuorokausina on vähäistä.
 • Saunan pesuvesille ja muille vastaaville vähäisille jätevesimäärille voi rakentaa yksinkertaisen imeytyskuopan tai asentaa tehdasvalmisteisen pesuvesien imeytyskaivon.
 • Rajatapaukset sen suhteen, milloin jätevesien määrä on vähäinen, ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

3. Kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija on syntynyt 9.3.1943 tai aiemmin

 • Tämän ns. automaattivapautuksen saaminen edellyttää kuitenkin, ettei kiinteistön talousjätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa ja että jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen.

4. Kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija on pitkäaikaisesti työtön tai sairas tai hänellä on muuten näihin rinnastettavissa oleva sosiaalinen suorituseste

 • Edellytyksenä on, että käsittelyjärjestelmän parantamiseksi tarvittavat toimet ovat korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioituna kiinteistön haltijalle kohtuuttomat ja ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää vähäisenä.
 • Kunnan toimivaltaiselta viranomaiselta voi hakea poikkeusta enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

5. Kiinteistöllä on velvollisuus hakea ympäristölupa

 • Jätevesien käsittelyyn kiinteistöllä ei sovelleta hajajätevesiasetuksen vaatimuksia, jos kiinteistöllä harjoitettavaan toimintaan on velvollisuus hakea ympäristölupa.
 • Ympäristölupa on haettava mm. siinä tapauksessa, jos kiinteistöllä käsitellään vähintään sadan asukkaan talousjätevesiä vastaava määrä jätevettä sekä eräissä erityistapauksissa.
Suunnitteletko kiinteistön jätevesijärjestelmän uudistamista?

Suunnitteletko kiinteistön jätevesijärjestelmän uudistamista?

 

Lähde ja tarkempia lisätietoja: www.ymparisto.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

jätevesijärjestelmä jätevesiremontti