Mikäli olet asunnon ostoaikeissa, muista oikeusturvavakuutus mahdollisen riidan varalta! Selvitä vakuutusyhtiöstäsi, sisältyykö se kotivakuutukseesi.
Osa kiinteistökauppaan liittyvistä erimielisyyksistä päätyy sovitteluyrityksistä huolimatta riitaan. Tällöin usein turvaudutaan asianajajan apuun, josta puolestaan aiheutuu kustannuksia asianajajan sekä rakennusteknisten asiantuntijoiden palkkioina.
 
Useimmiten riidan kustannukset katetaan pääosin oikeusturvavakuutuksesta, koska yleensä ihmisillä on kotivakuutus, johon se sisältyy. Poikkeuksia kuitenkin on: oikeusturvavakuutusta ei ole lainkaan tai sitä ei ole osattu ottaa oikeaan aikaan.
 
Voimassaolon edellytykset
Oikeusturvavakuutus on käytettävissä silloin, kun kiinteistökauppaa koskeva asia on riitainen ja se saatetaan, tai se on sen luontoinen, että se olisi saatettavissa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Asia katsotaan riitaiseksi, kun toinen osapuoli on esittänyt yksilöidyn vaatimuksen, jonka toinen osapuoli on kiistänyt joko perusteeltaan tai määrältään. Lisäedellytys oikeusturvaedun saamiseksi on, että riidan kohteena on kiinteistökauppa, jossa kiinteistö on hankittu omaa vakituista tai vapaa-ajan asumista varten.
 
Ollakseen käytettävissä oikeusturvavakuutuksen tulee olla voimassa sekä riidan synty- että asuntokaupan tekohetkellä tai viimeistään kaupantekopäivänä otettuna. Mikäli vakuutus otetaan vasta kaupantekoa seuraavana päivänä, ei oikeusturvaetua myönnetä, ellei riita synny vasta kahden vuoden kuluttua vakuutuksen ottamisesta.
 
Jos vakuutuksenottaja on asunut kaupantekohetkellä esimerkiksi vanhempiensa luona samassa taloudessa, ja heillä on oikeusturvavakuutus ja vakuutuksenottaja ottaa oikeusturvavakuutuksen samana päivänä, kun hänen väestötietojärjestelmän mukainen osoitteensa muuttuu kaupan kohteeseen, hän saa oikeusturvaedun, vaikka hänellä itsellään ei olisi ollut oikeusturvavakuutusta kauppaa tehdessä. Tämä johtuu siitä, että hän on ollut vakuutettuna vanhempiensa oikeusturvavakuutuksella.
 
Sama periaate koskee avo- ja aviopuolisoita, jos heillä on ollut väestötietojärjestelmän mukaan sama osoite kaupantekohetkellä. Jos puolisoilla on erilliset viralliset osoitteet, molemmilla täytyy olla oma oikeusturvavakuutus.
 
Korvattava määrä
Oikeusturvavakuutuksesta maksettavan korvauksen yläraja on useimmiten 8 500 euroa, ja se koskee ainoastaan oman asiamiehen käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia. Joillakin vakuutusyhtiöillä on olemassa erityinen laajempi oikeusturvavakuutus, jonka maksimikorvaus on 17 000 euroa.
 
Tämän päivän keskimääräiset riitelykustannukset asuntokauppariidoissa nousevat useimmiten asian teknisen luonteen (useita rakennusalan teknisiä asiantuntijoita) ja asianajopalkkioiden hintatason johdosta noin 12 000 euroon. Toki yksinkertainen riita saadaan hoidetuksi huomattavasti halvemmallakin, kun taas teknisesti monimutkaisen riidan kustannukset saattavat nousta jopa yli 30 000 euroon.
 
Kun riita syntyy, on aina asiakkaan edun mukaista, että hänellä on edes perusoikeusturvavakuutus (korvaus max 8 500 euroa). Oikeusturvavakuutuksen vuosimaksu on sen etuun nähden edullinen, kun sitä verrataan mahdollisen riidan kustannuksiin.
 
Oikeusturvavakuutuksen käyttö
Vakuutusyhtiöiden mukaan oikeusturvavakuutusta käytetään useimmiten asuntokauppariitoihin. Pääosin tässä kirjoitettu pätee myös huoneistokauppariitaan yhtä isoa ja merkittävää poikkeusta lukuun ottamatta. Huoneistokauppaa eli asunto-osakkeiden kauppaa sääntelee asuntokauppalaki. Nykyään uuden asunnon kauppaan liittyvissä kysymyksissä oikeusturvaetua ei enää tulla myöntämään, mikä johtuu Asuntokauppalain muutoksesta 1.1.2006.
 
Uusi Asuntokauppalaki
Uudessa asuntokauppalaissa asuntoyhtiö esittää vaatimukset kiinteiden rakennelmien osalta nk. grynderille eli perustajaosakkaalle/perustajaurakoitsijalle, mikä on järkevääkin, koska useimmiten suurimmat ongelmat esiintyvät juuri asuntoyhtiön vastuulle kuuluvissa rakenteissa. Lain mukanaan tuoman ongelman oikeusturvan osalta muodostaa se, että asuntoyhtiön kiinteistövakuutuksessa on pääsääntöisesti suljettu korvattavuuden ulkopuolelle riidat asuntoyhtiön ja perustajaosakkaan tai perustajaurakoitsijan välillä.
 
Vanhan lain aikana tätä ongelmaa ei ollut, koska silloin osakkaat esittivät vaatimukset, vaikka virhe sijaitsi asuntoyhtiön vastuulle kuuluvissa rakenteissa. Asuntokauppalakia uudistettaessa ja osakkaan ”oikeusturvaa parannettaessa” mikään taho ei kiinnittänyt tähän huomiota.
 
Ehkä asia saadaan jossakin vaiheessa korjattua joko ehtoja tai soveltamisohjeita muuttamalla. Yksi mahdollisuus olisi kehittää kokonaan uusi vakuutus, asuntokauppavakuutus, samaan tapaan kuin esimerkiksi matkakohtainen matkavakuutus, jolloin korvaustason voisi itse valita.
 
Tämän kirjoituksen laatimiseen on osallistunut If Vahinkovakuutusyhtiön oikeusturvaasioiden korvauspäällikkö Eija Pirinen kommentoimalla yleisimpiä vakuutusehtojen mukaisia oikeusturvaedun myöntämis- ja epäämisperusteita. Pirisen edustamalla If Vahinkovakuutusyhtiöllä on olemassa tässä kirjoituksessa mainittu laajempi oikeusturvavakuutus (max korvaus 17 000 euroa).
 
Asianajaja Jukka Koski toimii Helsingissä Asianajotoimisto Jouni Kallioniemi Oy:n palveluksessa pääasiassa rakentamiseen ja asuntokauppoihin liittyvissä asioissa.