Olen viime aikoina törmännyt muutamaan otteeseen keskusteluun siitä, onko tietty talotoimitus nk. talopaketti vai ei. Eli onko ostajalle toimitettu vain rakennusmateriaalia talon rakentamista varten vai tuleeko kyseistä toimitusta arvioida kuluttajansuojalain 9 luvun mukaisten taloelementtitoimitusta koskevien määräysten mukaisesti. Kuluttajalle asialla on merkitystä kauppahinnan maksuajankohdan ja ennakkomaksujen turvaavan vakuuden kannalta.
 
Olen käsitellyt taloelementtitoimitusten ja urakoiden ennakkomaksuja ja niille asetettavia turvaavia vakuuksia aiemmin myös Suomelan verkkosivuilla.
 
Vakiintuneessa puhekielessä puhutaan usein talopaketeista. Viime vuosina myös kivitalovalmistajat ovat lanseeranneet omat kivitalopakettinsa. Otsikon kysymys tulee useimmiten esille juuri kivitalopaketeissa, joissa toimitus pääsääntöisesti sisältää vain erilaista rakennusmateriaalia, kuten harkkoja, ikkunoita jne. Valmiita betonielementtejä tuodaan harvemmin työkohteeseen. Kuluttajaostajan kannattaa selvittää myyjältä, onko kyseessä kuluttajasuojalain 9 luvun mukainen nk. talopakettitoimitus (lain sanamuoto on taloelementtien kauppa) vai saman lain 5 luvun mukainen irtaimen esineen kauppa.
 
Kuluttajansuojalain taloelementtien kauppaa koskevan luvun soveltaminen edellyttää asennusvalmiiksi mitoitettujen rakennusosien muodostaman kokonaisuuden kauppaa. Asennusvalmiilla rakennusosalla tarkoitetaan rakennusosia, jotka voidaan liittää toisiin osiin ilman suurempaa työstämistä. Ulkopuolelle jäävät kauppasopimukset, joiden sisältönä on jatkotyöstämistä vaativien rakennusaineiden kuten puutavaran, harkkojen, tiilien, sementin ja eristeiden kauppa. Nämä kuuluvat pääsääntöisesti irtaimen kauppaa koskevan kuluttajansuojalain irtaimen esineen kauppaa koskevien 5 luvun säännösten alle. Asennuksella ei ole merkitystä soveltuvuutta arvioitaessa, sillä taloelementit voidaan ostaa myös ilman asennusta tai kivitalopaketti asennuksineen.
 
On aina ratkaistava tapauskohtaisesti, onko kyseessä 9 luvun mukainen nk. talopaketti vai ei. Harkintaan vaikuttavat toimituksen sisältö (harkot, ontelolaatat, kattomateriaali, palkit jne.), toimittajan/myyjän markkinointi sekä kauppasopimuksen ehdot.
 
Mikäli kauppasopimuksen mukainen toimitus katsotaan taloelementtejä koskevan luvun sääntelyn piiriin, elinkeinonharjoittaja/myyjä voi vaatia kauppasopimuksen jälkeen ennakkomaksuja. Ennakkomaksuja voidaan kutsua eri nimillä, esimerkiksi varausmaksu, ennakkoerä tai maksuerä.
 
Ennakkomaksun vaatiminen on kuitenkin mahdollista ainoastaan silloin, kun myyjä antaa turvaavan vakuuden ennakkomaksujen palauttamiseksi siltä varalta, että myyjä asetetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettely tämän osalta käynnistetään (ks. palstani suomela.fi:ssä). Kuluttaja ei ole velvollinen eikä hänen myöskään kannata maksaa ennakkoeriä, ellei hän saa turvaavaa vakuutta maksamilleen ennakkomaksuille. Asia tulee ottaa esille jo kauppaneuvotteluissa.
 
Mikäli nk. kivitalopakettia arvioidaan kuluttajansuojalain 5 luvun (irtaimen kauppa) säännösten mukaisesti, ei myyjä voi periä ennakkomaksuja. Laki on tältä osin pakottavaa oikeutta eli siitä ei voida kuluttajaa sitovasti muutoin sopia.
 
Mikäli kyseessä on irtainten esineiden kauppa (ei siis talopaketti/elementtitoimitus), kauppahinnan tai sen osan ensimmäinen mahdollinen eräpäivä on mahdollista sopia vasta toimituksen jälkeiseksi ajaksi – eli sen jälkeen, kun kuluttajalla on ollut mahdollisuus tarkastaa toimitettu tavara. Aikaisemmat eräpäivät eivät sido kuluttajaa. Kauppahintaa ei voida myöskään periä enempää kuin toimitetun tavaran tai määrää vastaava hinta on ollut. Mikäli ensimmäinen maksuerä ylittää toimitusmäärän oikean arvon, kyseessä on jälleen lain vastainen ennakkomaksu. Tämä ennakkomaksua koskeva säännös koskee kaikkea irtainta kulutustavarakauppaa.
 
Kuluttajan kannattaa siis olla tarkkana talopakettia hankkiessaan. Talouden noususuhdanteessa maksuehdot ja kuluttajaa turvaavat näkökohdat unohtuvat helposti. Talotoimittajan mahdollisessa konkurssissa kuluttajan rahat voivat kuitenkin hävitä, ellei myyjä ole asettanut turvaavaa vakuutta maksetuille ennakkomaksuille.
 
Asianajaja Jukka Koski toimii Helsingissä Asianajotoimisto Jouni Kallioniemi Oy:n palveluksessa pääasiassa rakentamiseen ja asuntokauppoihin liittyvissä asioissa.