Kotona Paras -hanke lisäämään ikääntyneiden asumisturvallisuutta

Yleinen
Ikääntyneiden odotetaan elävän yhä pidempään kotona. Tämä lisää turvallisuusriskejä. Riskitilanteita aiheuttavat muun muassa  huonokuntoiset ja päälle unohtuneet sähkölaitteet. Lue lisää!

Vaasan seudun ammattikorkeakoulujen ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hankkeessa pyritään lisäämään hoitohenkilökunnan turvallisuusosaamista ja -tietoutta.

Suomen väestö ikääntyy, ja ikääntyneiden odotetaan asuvan kotona yhä pidempään. Kotona Paras – Hemma Bäst -hankkeen tarkoituksena on lisätä kotikäyntejä tekevien henkilöiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia tehdä turvallisuuteen liittyviä havaintoja ikääntyneiden kodeissa sekä kehittää kotona asumista tukevia toimintamalleja.

Tällaisia ovat esimerkiksi arkea helpottavien apuvälineiden kehittäminen, omaisten jaksamisen tukeminen ja ikääntyneiden sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen.

Novia ammattikorkeakoulun, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön yhteisen projektin taustalla on pelastuslain sisältämä velvoite, jonka mukaan esimerkiksi kodinhoitohenkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa kodeissa havaittavista turvallisuuspuutteista.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Riskitilanteita aiheuttavat muun muassa sähkölaitteet


Kotipalvelu-, sosiaali- ja terveydenhoitohenkilöstöltä odotetaan valmiutta puuttua ikääntyneiden kodeissa havaittuihin turvallisuusriskeihin.

Usein ikääntyneiden toimintakyky on rajoittunut, minkä vuoksi turvallisuuteen liittyviin asioihin tulisi kiinnittää yhä tarkemmin huomiota. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kotipalvelu-, sosiaali- ja terveydenhoitohenkilöstön valmiutta havaita, ilmoittaa ja puuttua ikääntyneiden kodeissa havaittuihin turvallisuusriskeihin.

Riskitilanteita aiheuttavat muun muassa sähkölaitteet. Niiden huono kunto ja päälle unohtaminen lisäävät tulipalon mahdollisuutta. Esimerkiksi liesiin on saatavissa erilaisia turvavarusteita, kuten ajastimia, joilla voidaan lisätä paloturvallisuutta.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö vastaa hankkeessa asumisturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta, jota annetaan sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, opiskelijoille sekä ikääntyneiden omaisille. Tavoitteena on lisätä myös eri tahojen, kuten koulujen, hoitolaitosten sekä pelastuslaitosten yhteistyötä turvallisuusasioissa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

 

Lähde: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Hanke toteutetaan Pohjanmaalla syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana. Rahoittajina toimivat EU (Aluekehitysrahasto EAKR), Pohjanmaan liitto, Yh NOVIA, VAMK, SPEK ja Palonsuojelun edistämissäätiö.

MAINOS
MAINOS LOPPUU