Kestääkö kermikatto – lue Kattoliiton tutkimustulokset 80-luvulta tähän päivään

Talo

Kattoliitto tutki, kuinka kermikatto kestää - kattojen kunto 80-luvulta tähän päivään.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Vuonna 2014 tehdyn kermikatto -tutkimuksen tulokset on julkaistu. Siinä tutkittiin uudelleen jo vuosina 1994 ja 2004 tutkittuja kattoja sekä kartoitettiin niiden nykykunto.

Mukaan otettiin myös joitakin uusia kattoja, jotta vanhojen ja uusien kohteiden vertaaminen keskenään olisi mahdollista. Lisäksi nyt mukaan otettuja uusia kattoja voidaan tutkia uudelleen tulevaisuudessa.

Kermikatetutkimuksen otanta oli laaja: yhteensä 37 kattoa, joista 16 on ollut mukana vuosien 1994 ja 2004 tutkimuksissa, 14 muuta 2004 tutkimuksessa ja 7 etsitty korvaamaan aiempien tutkimusten jälkeen poistuneita kohteita. Tutkimuksen on tehnyt diplomityönään Santtu Ratilainen Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan koulutusohjelmasta.

Kermikatto tutkittiin laboratoriotutkimusten ja kenttähavaintojen avulla

Tutkittavista katoista otettiin näytteet laboratoriotutkimuksia varten. Samalla pyrittiin tarkentamaan tietoa yläpohjan rakenteesta, kosteusteknisestä toiminnasta ja katon huoltotoimenpiteistä. Haastatteluissa selvitettiin mahdolliset vauriot tai vuodot sekä käyttö-, huolto- ja korjaustoimenpiteet.

Näytepaloille tehtiin laboratoriossa seuraavat kokeet: katteen repäisylujuus, taivutettavuus matalissa lämpötiloissa, vetolujuus ja venymä huoneenlämmössä ja kylmässä sekä sauman vetolujuus. Kokeiden tuloksia verrattiin kahden aikaisemman tutkimuksen vastaaviin tuloksiin sekä uusien vastaavien tuotteiden tuoteluokkavaatimuksiin. Vertailun vuoksi testit suoritettiin myös aivan uusista vastaavista katteista otetuille näytteille.

Laboratoriokokeiden tulokset osoittivat, että

  • SBS-modifioitujen kumibitumikermikatteiden ominaisuudet säilyvät hyvin ajan kuluessa.
  • Jopa 30 vuotta vanhojen katteiden tulokset ylittivät lähes poikkeuksetta uusille asetettavat vaatimukset.
  • Myös PVC-kermikatteet olivat säilyttäneet ominaisuutensa hyvin.
  • APP-bitumikermikatteiden heikommat ominaisuudet tulivat esille huonompina kylmäominaisuuksina. Näiden tuotteiden käyttö on Suomessa loppunut.

Kenttätutkimuksessa

  • Kattojen yleiskunto todettiin pääsääntöisesti hyväksi.
  • Vanhemmissa katoissa oli jonkin verran selviä suunnitteluvirheitä, mutta niistä oli vain harvoin aiheutunut ongelmia.
  • Kattojen huoltotoiminta havaittiin kuitenkin laadultaan ja tiheydeltään riittämättömäksi.

Kattoja on huollettava säännöllisesti

Yleisimpinä syinä ongelmiin olivat selkeät käyttövirheet ja vaillinaiset huoltotoimenpiteet, joiden puutteellisuudesta johtuen vesi lammikoituu katolle. Tämä saattaa johtaa mm. vesivuotoihin. Lammikoitumisen seurauksena katto voi vuotaa ylös nostojen kohdasta, mikäli vesi nousee nostojen yläpuolelle tai tunkeutuu niiden liitoksista kattorakenteisiin.

Koska nykyiset katemateriaalit kestävät erinomaisesti vedenpainetta, ei itse katemateriaali vuoda seisovasta vedestä. Katolle lammikoitunut vesi saattaa kuitenkin aiheuttaa vaurioita vähitellen jäätymisen seurauksena. Katemateriaalien ja työtapojen kehittymisestä huolimatta säännöllinen huolto on edelleen välttämätöntä kattojen toimivuuden kannalta.

Kermikatteet kestävät oletetulla tavalla

kermikatto - tutkimus

Vuonna 2014 tehdyn kermikatto -tutkimuksen tulokset on julkaistu.

Tutkituista katoista vanhimmat olivat 30 vuotta vanhoja, uusin 12-vuotias. Tutkimus osoitti kattojen käyttöiän pidentyneen, sillä tehtyjen kokeiden perusteella katteiden ominaisuudet eivät ole merkittävästi huonontuneet edellisistä tutkimuksista ja ne ylittävät edelleen uusien tuotteiden vaatimukset.

Kohdejoukosta oli jouduttu uusimaan vain muutamia kattoja, jotka olivat katettu nykyisten laatuluokkien mukaan luokittelemattomilla bitumikatemateriaaleilla. Tämä osoittaa selvästi, että voimassa olevat laatuluokitukset ovat oikeita ja että luokiteltujen kermien käyttö pidentää kattojen käyttöikää merkittävästi. Sitä pidentävät myös asianmukaiset ohjeistukset.

Tutkimuksen laboratoriokokeet antavat hyvän kuvan katemateriaalien ominaisuuksista. 30 vuotta vanhat katteet täyttävät yhä pääsääntöisesti uusille tuotteille asetetut vaatimukset. Kuitenkin parhaan kuvan vanhojen kattojen toiminnasta antaa se, että ne ovat edelleen olemassa ja toimivat erinomaisesti. Nykyiset katemateriaalien tiukemmat laatuvaatimukset lupaavat entistä parempaa toimivuutta. Kehittyneiden katemateriaalien ohella myös aiempaa paremmin suunnitellut ja toteutetut yläpohjarakenteet pidentävät kattojen käyttöikää.

Lähde: www.kattoliitto.fi

Julkaisuun liitetyt avainsanat:

katemateriaalit katto kermikatto kumibitumikatto


Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: