Sivusto sisältää tietoa muun muassa sopimusten solmimisesta ja laskutuksesta, sähkönmyyjän vaihtamisesta, kuluttajansuojasta sekä energian säästämisestä. Sivuston tavoitteena on parantaa kuluttajien tietoisuutta sähkö- ja maakaasumarkkinoista sekä oikeuksista energiamarkkinoilla.

Energiamarkkinavirasto on valmistellut Kuluttajainfo-osioon kysymykset ja vastaukset Euroopan Komission aloitteesta. Sivuston sisällön Energiamarkkinavirasto on tehnyt yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiateollisuus ry:n, Suomen Kaasuyhdistys ry:n sekä Kuluttajaviraston kanssa.

Uudistetun Eurooppalaisen sähkömarkkinadirektiivin mukaan tulevaisuudessa myös sähkön-myyjien ja jakeluverkonhaltijoiden on annettava kuluttaja-asiakkailleen tieto kuluttajainfo-sivustosta ja saatettava sivuston osoite julkisesti saataville. Sähkömarkkinadirektiivin kansallinen voimaansaattamistyö on Suomessa parhaillaan käynnissä, ja edellä mainittu sähkönmyyjiä ja jakeluverkonhaltijoita koskeva velvoite tulee voimaan kansallisen sähkömarkkinalain muutosten myötä. Vastaava velvoite sisältyy myös maakaasumarkkinadirektiiviin.

Energiamarkkinaviraston kuluttajainfo: http://www.emvi.fi/kuluttajainfo/.

Artikkelin lähde: Deski, www.deski.fi.