Lämmitystapojen vertailulaskuri

Lämmitys
Lämmitystapojen vertailulaskuri (1)
Pientalon lämmitystapojen vertailulaskuri on tehty avustamaan rakennusten lämmitystapojen vertailussa. Laskurin tarkoituksena on tarjota puolueetonta ja vertailukelpoista tietoa eri lämmitystavoista sekä niiden kustannuksista. Tavoitteena on myös antaa kokonaisvaltaista tietoa lämmitystavoista yksittäisten laitteiden tai järjestelmän osien sijaan.

Laskurin tarkoitus ja kohderyhmä

Lämmitystapojen vertailulaskuri
Pientalon lämmitystapojen vertailulaskuri on tehty avustamaan rakennusten lämmitystapojen vertailussa. Laskurin tarkoituksena on tarjota puolueetonta ja vertailukelpoista tietoa eri lämmitystavoista sekä niiden kustannuksista. Tavoitteena on myös antaa kokonaisvaltaista tietoa lämmitystavoista yksittäisten laitteiden tai järjestelmän osien sijaan.

Kustannustietojen ohella laskuri tarjoaa kuvauksia eri lämmitystapojen ominaisuuksista. Laskurin ensisijainen kohderyhmä ovat uusien pientalojen rakentajat ja vanhojen talojen remontoijat. Annetut ohjearvot on suunnattu pientaloille ja esitäytetyt tiedot on tehty vastaamaan uusien pientalojen lämmitystapojen keskimääräisiä kustannuksia ja toiminta-arvoja. Laskuria voidaan kuitenkin periaatteessa käyttää myös muunkin kokoisille ja tyyppisille rakennuksille.

Lämmitystapojen vertailuista

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Laskurissa on huomioitu pientalojen yleisimpiä pää- ja tukilämmitystapoja. Liiallisen monimutkaisuuden välttämiseksi eri lämmitystapojen yhdistelmistä on valittu mukaan vain taloudellisesti kannattavimpia. Esimerkiksi jos käytössä on käyttökustannuksiltaan edullinen lämmitystapa kuten maalämpö tai pellettilämmitys, on erilaisten tukilämmitysten lisääminen vähemmän kannattavaa kuin öljy- tai sähkölämmityksessä.

Laskurin käyttö aloitetaan valitsemalla päälämmitystapa, jonka lisäksi voidaan valita mahdollisia täydentäviä tukilämmityksiä. Laskuri ottaa mukaan tarkasteluun sekä päälämmitystavan yksinään että valittujen tukilämmitysten kanssa, jolloin voidaan paremmin vertailla kuinka suuri lisähyöty tukilämmityksistä saadaan.

Vastaavasti kun valitaan sähkö- tai öljylämmityksen ohella toimiva poistoilma- tai ilmavesilämpöpumppu, ottaa laskuri mukaan tarkasteluun myös sähkö- tai öljylämmityksen. Tällöin voidaan paremmin vertailla millaista hyötyä lämpöpumpun lisääminen tuo verrattuna sähkö- tai öljylämmityksen kustannuksiin.

Lämmitystapojen investoinnit tehdään jopa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Tämän vuoksi laskurissa on pyritty mahdollistamaan myös tulevaisuuden energianhintojen kehityksen huomioon ottaminen. Tämä tehdään laskemalla tulevien vuosien energiakustannuksia arvioitujen energianhintojen nousuvauhdin mukaan (prosenttia vuodessa). Energianhintojen nousuvauhdin oletusarvoina laskurissa käytetään tilastoihin perustuvia arvoja eri energiamuotojen hintojen kehityksestä viimeisen 10 vuoden ajalta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Laskurissa esitetyt oletusarvot lämpöpumppujen hyötysuhteista ja toiminnasta perustuvat ympäristöministeriön laskentaohjeeseen D5 (2012).

Laskurin tekijät ja taustaa
Laskurin tekemisestä ovat vastanneet Keski-Suomen Energiatoimisto (www.kesto.fi) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (www.jamk.fi).

Laskuri on tehty Motiva Oy:n tilauksesta ja ohjauksessa, kuluttajien energianeuvonnan käyttöön. Laskurin internet-toteutuksesta vastaa Atlantis Consulting Oy.

Lämmityslaskurin kehitystyön pohjana on toiminut JAMK:n, Jyväskylä Innovation Oy:n ja VTT:n toimesta tehty Heating Tool -laskuri, joka laadittiin osana EU:n IEE-ohjelman BioHousing-hanketta (BioHousing Heating Tool).

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lähde: http://www.motiva.fi