Miksi jätevesi pitäisi käsitellä?

Sisustus

Miljoonan ihmisen jätevesillä on väliä. Päästölähteet ovat pieninä pisaroina ympäri Suomea. Paljon puhuttu hajajätevesiasetus on ympäristönsuojelun miljoona- investointi ja panostus omaan omaisuuteen – kotimaisella työvoimalla.

Hajajätevesiasetus eli virallisemmin ”Valtioneuvoston asetus talousjä- tevesien käsittelystä viemäriver- kostojen ulkopuolisilla alueilla” on varmasti kaikille tuttu. Myös mielipiteitä on monia niin kuin ympäristönsuojelusta ylipäänsä. ”Viherpiipertäjien kotkotuksia” –tyyppiset asenteet alkavat kuitenkin olla vähemmistössä. Yhä useampi tunnustaa ympäristönsuojelun eteen tehtävän työn tarpeelliseksi. Likaveden ja ulosteiden johtaminen suoraan lähimpään puroon ei ole tätä päivää.

Viemäriverkon ulkopuolella olevien kiin- teistöjen jätevedenkäsittelyn vaatimuksia uudistettiin 2003, ensimmäistä kertaa sitten 1960-luvun. Monella kiinteistöllä onkin nämä puoli vuosisataa vanhat ”kaivot” eli sa- ostussäiliöt ainoana käsittelymenetelmänä. Alkuperäiset, vanhat betonirakenteet tulisi joka tapauksessa uusia, siinä missä saman- ikäinen lämmitysjärjestelmä.

Miten edetä asian kanssa?

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Ensin pitää selvittää onko nykyinen jäte- vesijärjestelmä riittävä sellaisenaan. Mikäli kyseessä on vakituinen asunto ja käytössä on vain saostussäiliöt, ei käsittely ole riit- tävä. Saostussäiliöissä jätevedestä erottuu laskeutuva ja kelluva kiintoaine, kaiken nes- temäisen jatkaessaan matkaa sellaisenaan purkupaikkaan. Saostussäiliöt eivät siis puh- dista vesifaasista nestemäisiä tai liuenneita aineita lainkaan. Esimerkiksi jätevesien typ- pi ja fosfori ovat valtaosin juuri virtsassa.

Jos järjestelmän riittävyydestä ei ole var- muutta, kannattaa ottaa yhteyttä jätevesi- neuvojaan tai oman kunnan ympäristön- suojelutoimeen. Ilmaista jätevesineuvontaa järjestetään monin paikoin, oman kunnan alueella toimivia hankkeita voi etsiä täältä: www.ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta

Kaikki jätevesijärjestelmät edellyttävät huoltotoimia. Yleisin toimenpide on liet- teen tyhjennyttäminen huolto-ohjeen mu- kaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Kiinteistön omistajan vastuulla on käyttää ja huoltaa jätevesijärjestelmää siten, että toi- minta täyttää puhdistusvaatimukset.

Kesämökillä on usein helpompaa

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Suurimmalla osalla suomalaisista kesämö- keistä ei jätevesiremontteja tarvitse tehdä. Kun jäteveden määrä on vähäinen eikä vesi- vessaa ole, ei jätevesiä tarvitse varsinaisesti käsitellä. Näitä tapauksia ovat mökit, joissa vesi kannetaan tiskipisteeseen ja saunaan. Pesuvettä ei kuitenkaan saa johtaa suoraan vesistöön. Kun varustelutaso nousee, tulee myös jätevettä enemmän ja siitä tulee huolehtia.

KUVA: SEPPO LEINONEN

KUVA: SEPPO LEINONEN

Vesikäymälä on tarkemmin ajateltuna hankala keksintö. Tiivis likamäärä sotke- taan suureen määrään vettä ja seinän toisella puolella nämä erotetaan uudelleen. Vesivessan vaihtaminen kuivakäymälään onkin usein edullisin tapa saavuttaa jäte- vesiasetuksen vaatimukset ja mahdollista usein myös vakituisessa asunnossa. Myös vähävetinen vessa, esimerkiksi alipainekäy- mälä josta jätevesi menee umpisäiliöön, on vaihtoehto. Tämäntyyppiset vesijakeiden erotteluun perustuvat vaihtoehdot kannat- taa myös selvittää yhdessä puolueettoman suunnittelijan kanssa.

Sekaisin CE-merkistä

Laitemarkkinoinnissa esiintyy usein mai- nintoja CE-merkinnästä. CE-merkintä pitää olla saostussäiliöillä ja eräillä laitepuhdis- tamoilla, kun järjestelmä käsittelee myös vessan jätevettä. CE-merkintä on edellytys näiden tuotteiden myynnille Euroopassa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

CE-merkintä ei takaa sitä, että laite täyttää Suomen hajajätevesiasetuksen vaatimuk- set. Vastaavasti muilla tutuilla tuotteilla voi olla CE-merkki. Soveltuvuus haluttuun käyttötarkoitukseen on eri asia: CE-merkitty akkuporakone ei aina pärjää kiviseinään.

Poikkeusmahdollisuudet

Vuonna 2011 vaatimuksia lievennettiin mo- nin osin. Yksi merkittävimmistä muutok- sista oli, että ennen 9.3.1943 syntyneiden vakituisen asunnon haltijoiden ei tarvitse tehdä mitään käyttökuntoiselle jätevesijär- jestelmälle. Tämä vapautus on automaatti- nen eikä sitä tarvitse erikseen hakea.

Kunnasta voi myös hakea määräaikaista lykkäystä remontin tekemiseen. Syitä lyk- käyksen myöntämiseen voi olla monia, esi- merkiksi se että viemäriverkosto laajenee lähiaikoina alueelle, tai jos vaikea elämäntilanne tai vähävaraisuus kerta kaikkiaan ei mahdollista remonttia.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Puolueeton suunnittelu tärkeää

Nyt on oivallinen aika ryhtyä toimiin, sillä parissa vuodessa on mahdollista teettää suunnitelmat, hakea lupa ja kilpailuttaa urakointi. Ruuhkaa on odotettavissa kesälle 2015 jolloin muun muassa toimenpidelu- van saaminen voi kestää.

Erilaisiin käsittelymenetelmiin voi ha- lutessaan perehtyä esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen Puhdistamosivustol- la, jossa on puolueettomasti kuvattu kaikki Suomessa markkinoilla olevat tuotteet ja menetelmät. Sivustolta löytyy myös koo- tusti puolueettomien tutkimusten tuloksia. Mitään tiettyä ratkaisua ei suositella, sillä jokainen koti on erilainen. Tämä on myös syy sille, ettei puhdistamoa koskaan kan- nata ostaa suoraan rautakaupasta tai yhden tuotteen myyjältä – aina kannattaa käyttää jätevesisuunnittelijan ammattitaitoa asian arviointiin.

Johanna Kallio
Suunnitteluinsinööri, Suomen ympäristökeskus

Tietolähteitä:
www.ymparisto.fi/hajajatevesi
www.ymparisto.fi/puhdistamosivusto