Pakollinen energiatodistus taloosi?

Yleinen
Eduskunta on hyväksymässä uutta lakia rakennusten energiatodistuksesta. Uusi laki koskisi pakollisena myös vanhoja myytäviä tai vuokrattavia kiinteistöjä ja aiheuttaisi kiinteistön omistajille lisäkustannuksia.

Eduskunnan Ympäristölautakunta on 11.12.2012 mietinnössään ehdottanut lakia hyväksyttäväksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuodesta 2013.

Mikä on energiatodistus?

Rakennuksen energiatodistuksen tavoitteena on välittää ymmärrettävästi tietoa rakennuksen energiatehokkuuden tasosta rakennusten keskinäisen vertailun helpottamiseksi sekä esittää suosituksia energiatehokkuuden parantamiseksi kustannustehokkaasti.

Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on perusteltua kiinnittää huomiota eri keinoin, sillä rakennukset käyttävät noin 40 % Suomessa käytettävästä energiasta. Eniten energiaa kuluttavat lämmitys, ilmanvaihto, lämmin vesi ja valaistus. Rakennusten lämmitys aiheuttaa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin 40 %.

Energiatodistuksen tarkoituksena on parantaa asunnonostajan mahdollisuuksia arvioida talon energiatehokkuutta ennakollisesti ja nostaa energiatehokkuuden merkitystä ostopäätöksen tekemisessä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Nykyinen laki koskee uudisrakentamista

Voimassa oleva laki energiatodistuksista on ollut voimassa vuodesta 2008 alkaen koskien uudisrakentamista. Energiatodistuksia ovat olleet suhteellisen tehokkaita ja helposti ymmärrettäviä energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen, ylläpidon ja arvioinnin välineitä.

Toisaalta ongelmana on pidetty energiatodistusten kirjavuutta, kun todistus voi olla laskennallinen tai perustua toteutuneeseen kulutukseen, antotapoja ja lomakkeita on monenlaisia ja energiankulutuksen määrittely vaihtelee rakennustyypistä riippuen.

Uusi laki tulisi koskemaan myös olemassa olevien pientalojen myynti- ja vuokraustilanteita

Energiatodistuksen olisi lakiesityksen mukaan oltava jatkossa esillä myös vanhaa omakotitaloa julkisesti myytäessä tai vuokrattaessa. Energialuokka olisi mainittava myös julkisesti esille laitetussa ilmoituksessa, jolla talo ilmoitetaan myyntiin tai vuokrattavaksi.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Vanhojen pientalojen myynti- ja vuokraustilanteissa velvoite on siis uusi. Pientalojen kiinteistökauppoja, joihin uusia säännöksiä tullaan soveltamaan siirtymäajan jälkeen, on noin 20 000 vuosittain. Jos kysymyksessä on ennen vuotta 1980 valmistunut pientalo, säännöksiä sovellettaisiin vasta 1.7.2017 alkaen.

Laskennallinen kulutus energiatodistuksen pohjana

Rakennuksen energiatodistuksessa energiatehokkuus määriteltäisiin rakennuksen laskennallisen kulutuksen perusteella. Tällä pyrittäisiin nykyistä yksinkertaisempaan energiatodistusjärjestelmään, kun sekä uusia että vanhoja rakennuksia arvioidaan samalla tavoin.

Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka määritetään rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Energiatodistuksessa olisi tarkoitus käyttää samaa laskennalliseen kokonaisenergiankulutukseen perustuvaa energiatehokkuusmääritelmää ja rakennuskohtaisia laskentasääntöjä kuin uudisrakentamisen energiamääräyksissä. Tämä mahdollistaa sen, että olemassa olevat rakennukset ja uudisrakennukset ovat vertailukelpoisia. Samoja kertoimia on tarkoitus käyttää myös valmisteilla olevissa korjausrakentamisen energiamääräyksissä, joten ne ja rakennusten energiatodistuslaki muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Laskennallinen energiatodistus tarjoaa lakiesityksen mukaan rakennuksen teknisiin ominaisuuksiin perustuvaa tietoa, joka ei ole riippuvainen käyttäjien käyttötottumuksista.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Toteutunut ostoenergian kulutus olisi ilmoitettava, jos tieto on saatavilla

Ympäristövaliokunnan saaman selvityksen mukaan toteutunut kulutus ei soveltuisi sellaisenaan luokituksen perusteeksi, mutta antaisi hyvää lisätietoa rakennuksen käytöstä, jolloin energiansäästötoimenpiteitä voidaan kohdistaa oikein, mikäli rakennuksen käyttötarkoitus ja käyttäjien käyttötottumukset eivät muutu.

Toteutunutta energiankulutusta koskevat tiedot ovat valiokunnan mukaan olennaisia, sillä tutkimuksissa on todettu, että asumisen käyttötottumusten vaikutus asuinhuoneistojen ja talojen energiankäyttöön on helposti 25 prosentin luokkaa.

Lakiehdotuksen mukaan energiatodistuksessa olisikin ilmoitettava myös toteutunut ostoenergiankulutus, jos tiedot ovat saatavilla. Toteutuneen ostoenergiankulutuksen ilmoittaminen on tärkeä lisätieto ostajalle. Ostoenergiankulutuksen seuraaminen mahdollistaa kiinteistönpidossa energiatehokkuuden seurannan, mikä kannustaa energiatehokkuuden jatkuvaan ylläpitoon ja parantamiseen.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Omakotiliitto: energiatodistus säilytettävä vapaaehtoisena ja sen on oltava kulutukseen perustuva

Lakiesitykseen on ottanut kantaa muun muassa Omakotiliitto. Omakotiliitto vaatii, että energiatodistus säilyy vapaaehtoisena todistuksena ja että se perustuu todelliseen kulutukseen, ja että lakiesitys on palautettava Ympäristöministeriön valmisteluun. Omakotiliiton vaatimus kohdistuu lakiesitykseen, joka tulisi toteutuessaan koskemaan vanhoja pientaloja kiinteistön kaupan tai vuokraamisen yhteydessä.

– Laskennallinen energiatodistus arvioon perustuvana loisi hämmennystä pientaloasukkaiden keskuuteen, on yhteiskunnallisesti kallis ratkaisu, eikä se motivoi energian säästöön, perustelee vt.toiminnanjohtaja Juha Saarimäki liiton kielteistä kantaa.

– Laskennallisen todistuksen laadinnassa käytettäisiin hyväksi energiamuotokertoimia, jotka energiamuotojen vertailussa arvioon perustuvina ovat kiistanalaisia. Kulutukseen perustuva todistus sen sijaan antaa

Valiokunta: energiatodistus edistämään kuluttajien tietoisuutta energiatehokkuusasioista

Valiokunta toteaa mietinnössään, että pelkkä todistus ei luonnollisesti paranna energiatehokkuutta, ellei energiatehokkuutta parantavia toimia ja säätöjä tehdä. Säästösuositusten sisällyttäminen energiatodistukseen on lähtökohta energiatehokkuuden parantamisessa ja tekee todistuksen antamisen mielekkääksi.

Energiatodistuksen laatijoiden pätevyys puolestaan on edellytyksenä laadukkaille säästösuosituksille, joten riittävät siirtymäajat ovat tarpeen myös sen varmistamiseksi, että pätevöityneitä laatijoita on riittävästi.

Rakennusten ilmastointijärjestelmien sekä lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden osalta esityksessä ehdotetaan, että käyttöön otetaan vaihtoehtoiset neuvontamenettelyt.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuodesta 2013.

 

Lähteet:

Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennuksen energiatodistuksesta

Omakotiliitto