Myös kreosootin tai sillä käsitellyn puutavaran myynti on tämän jälkeen sallittu vain ammattikäyttöön tai teolliseen toimintaan. Tällöinkin kreosootin sisältämille haitallisille aineille on tiukat raja-arvot. Myös pakkaukset on merkittävä. Lisäksi työsuojelulainsäädäntö velvoittaa työnantajan turvaamaan työntekijöiden terveyden ja estämään kreosootista työntekijöille aiheutuvia riskejä.

Mitä kreosootti on

Kreosoottia käytetään painekyllästetyssä puutavarassa estämään lahoamista. Kreosootti on syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava ja lisääntymiselle vaarallinen aine. Kreosootilla kyllästetystä puusta haihtuu tai liukenee polyaromaattisia ja muita myrkyllisiä yhdisteitä, joille voi altistua hengitysteitse tai ravinnon välityksellä, jos elintarviketta on säilytetty kreosootilla kyllästetyssä puuastiassa. Kreosootti saattaa ärsyttää ihoa, silmiä tai hengityselimiä ja aiheuttaa auringonvalossa allergisia ihoreaktioita. Aine on myrkyllistä myös vesieliöille ja se kertyy niihin. Kreosootin on todettu saastuttaneen maaperää ja pohjavettä muun muassa sitä käyttäneiden kyllästyslaitosten ympäristössä ja ratapölkkyjen läheisyydessä.

Kreosootin käytön rajoitukset

Asetus kieltää kreosootilla käsitellyn puun käytön sellaisissa tarkoituksissa, joissa aine voi joutua kosketuksiin ihon kanssa tai joissa puu voi joutua kosketuksiin ihmisten tai eläinten ravintona käytettävien tuotteiden, niiden raaka-aineiden ja välituotteiden kanssa tai saastuttaa niitä. Siten kreosoottia ei voi käyttää esimerkiksi huonekaluissa, sisustustarvikkeissa, puutarhakalusteissa, ravintokasvien kasvatukseen tarkoitetuissa astioissa, leluissa tai leikkipuistoissa, virkistysalueilla tai pakkauksissa, jotka ovat kosketuksissa ravinnon kanssa.

Suomessa kaikki kyllästetty puutavara on ollut vuoden 2002 alusta lukien ongelmajätettä

Siten myös käytöstä poistettu kreosootilla käsitelty puutavara on ongelmajätettä ja sen käsittelyssä on noudatettava ongelmajätteistä annettuja säädöksiä. Kyllästetty puutavara on käytöstä poiston jälkeen toimitettava asianmukaisesti ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

Suomessa kreosoottia käytetään enää ainoastaan ratapölkkyjen kyllästämiseen

Suomeen ei tällä hetkellä tiettävästi myöskään tuoda kreosootilla kyllästettyä puutavaraa. Siten asetuksen taloudelliset vaikutukset jäänevät pieniksi. Energia- ja telealan yritykset sekä aiemmin myös Valtion rautatiet ovat luovuttaneet tai myyneet jonkin verran vanhoja kreosoottipylväitä tai ratapölkkyjä yksityisille ihmisille. Asetuksen voimaan tulon jälkeen tämä ei enää ole mahdollista.

Asetuksella on pantu täytäntöön EU:n direktiivi, jolla tiukennetaan asiaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä.

Lisätietoja: www.ymparisto.fi

Lähde: Valtion ympäristöhallinto