Yhdyskuntien jätehuolto murroksessa
Tilastokeskus on laskenut vuoden 2006 yhdyskuntajätteiden määräksi liki 2,6 miljoonaa tonnia, jossa kasvua edellisvuoteen on 3,3 prosenttia. Jätteestä lajiteltiin erilliskeräystä ja -käsittelyä varten 38 prosenttia. Noin kaksi kolmasosaa yhdyskuntajätteistä kertyy kotitalouksissa. Palvelualojen suurimmat yhdyskuntajätteen tuottajat ovat kauppa sekä terveydenhuolto.
Sen sijaan yhdyskuntajätteiden polton vähäinen osuus laski entisestään, ja on aiheuttanut samalla lisäkuormituksen kaatopaikoille. Kaatopaikoille viedyn sekajätteen määrä oli viime vuonna korkeimmillaan vuosikymmeneen. Tämä tilanne jäänee tilapäiseksi, koska yhdyskuntajätteiden useat polttolaitokset ovat käynnistymässä, ja käännös yhdyskuntajätteiden polton suuntaan on voimakas.
Polttolaitokset ydinkysymys jätehuoltotavoitteiden saavuttamisessa
Yhdyskuntajätteen polton voimakas väheneminen, yli neljännes kahdessa vuodessa, on seurausta jätteenpolton direktiivistä ja sitä toteuttavasta valtioneuvoston asetuksesta, joka vähensi mahdollisuuksia erityisesti jätteiden rinnakkaispolttoon. Samalla heikkenivät mahdollisuudet vähentää kaatopaikoille vietävää biohajoavaa jätettä kaatopaikkadirektiivin määräämässä tahdissa. Kaatopaikkoja on enää kymmenesosa kymmenen vuoden takaisesta ja uusien rakentaminen on erittäin kallista. Myös energiatuotanto tarvitsee jätteenpolttolaitoksia: biohajoavan jätteen polton
CO2 -päästöjä ei lasketa mukaan kasvihuonekaasujen kansallisiin kokonaispäästöihin. Kaatopaikat tuottavat tällä hetkellä 3-4 prosenttia kasvihuonekaasuista. Myös energian saatavuus- ja hintakehitys tukevat polttolaitosten rakentamista.
Uusien jätelajien ja -jakeiden esiinmarssi
Kulutus- ja käyttäytymismuutokset sekä velvoitteet ja uudet käsittelytavat ovat tuoneet muutoksia erityisesti erilliskerättyjen jätteiden määriin. Voimallisinta kasvu on ollut sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kohdalla. Niiden määrä on kahdessa vuodessa kivunnut lähes nelinkertaiseksi. Syy lienee ensisijaisesti tuottajavastuujärjestelmän ulottumisesta SER:iin. Myös energiajakeen erilliskeräys on kasvanut nopeasti.
Kotitalouksilla on tällä hetkellä erittäin suuri halukkuus jätteiden lajitteluun. Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen mukaan kaupunkialueilla jopa yli 90 prosenttia talouksista ilmoittaa lajittelevansa säännöllisesti vanhat sanoma- ja muut lehtensä ja lähes samanlaisia korkeita prosenttiosuuksia on ongelmajätteiden, pakkauspahvin ja lasin kohdalla.
Yhdyskuntajätteet vuonna 2006
Lähde ja lisätietoa: www.tilastokeskus.fi