Jätevesijärjestelmä kuntoon!

Piha

Ympäristönsuojelulakia täydentävä asetus määrittää päästörajat haja-asutusalueiden jätevesikuormitukselle. Jätevesien puhdistukseen liittyvä ympäristönsuojelulain muutos tuli voimaan 9.3.2011 ja uusi hajajätevesiasetus 15.3.2011, jossa aiempi alempi taso tuli pääsäännöksi. Asetuksen siirtymäaikaa pidennettiin noin kahdella vuodella eli 15.3.2016 asti.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Vapautuksen voi saada myös ns. sosiaalisilla perusteilla.

Artikkelin hinnat ovat vuoden 2008 tasoa.

*) Huom! Vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä ovat tulleet voimaan 1.1.2004 ja niitä muutettiin v. 2011.
Hyvä jätevesien käsittely -esitteessä kerrotaan jätevesien käsittelystä kaikille niille talouksille

  • joissa syntyy jätevesiä
  • jotka eivät ole liittyneet vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.

Klikkaa esitteeseen ja päivitä ajankohtaisin tieto >

Haja-asutusalueiden jätevesistä aiheutuu vesistöille 1,5-kertainen fosforikuormitus viemäröityihin alueisiin verrattuna

Kannen alla on WehoPuts 5 – pienpuhdistamo. Se on tarkoitettu yhden kotitalouden talousjätevesien ympärivuotiseen puhdistukseen. Tiivis, valettu säiliö tekee puhdistamosta helposti kuljetettavan ja asennettavan. KWHPipen WehoPuts 5 ei vaadi paljoa tilaa ja sopii myös pienelle tontille.

Haja-asutusalueilla yleisen viemäriverkon ulkopuolella asuu Suomessa noin miljoona ihmistä. Määrä kaksinkertaistuu kesällä, kun kesämökkiläiset vaihtavat kaupungin kesäasuntoon.

Haja-asutusalueiden jätevesistä aiheutuu vesistöille 1,5-kertainen fosforikuormitus viemäröityihin alueisiin verrattuna. Kuormituksen vähentäminen on kaikkien etu. Jos mitään ei tehdä, vesistöt rehevöityvät ja myös pohjavesien pilaantumisriski kasvaa. Rehevöitymisen etenemisestä kertovat uimarannoille ajelehtivat kiusalliset sinilevälautat.

Vanha jätevesikaivo voidaan muuttaa Goodwellin saneerauspaketilla pienpuhdistamoksi. Koska kyse on vain nykyisen järjestelmän saneerauksesta, kustannukset ja työmäärä jäävät huomattavasti pienemmiksi kuin täysin uutta järjestelmää hankittaessa. Asennus kestää yhden päivän, eikä pihaa tarvitse kaivaa auki.

Harmaan talousveden puhdistamiseen sopii Konva-centerin Eko-Matic Willa pienpuhdistamo. Suodatinpussi kestää vapaa-ajan käytössä yhden kauden (omakotitalossa vaihtoväli 2–3 kertaa vuodessa). Yläosaan sitoutuu fosforia, huomattava määrä typpeä ja valtaosa orgaanisista hapensyöjistä hajoaa. Lisäämällä suodattimen alaosaan fosforia sitovaa ainesta järjestelmää voidaan myös käyttää kun fosforikuormitus on poikkeuksellisen suuri.

*) Vuodesta 2004 voimassa ollut ympäristönsuojelulakia täydentävä asetus määrittää päästörajat haja-asutusalueiden jätevesikuormitukselle. Asetuksella on vaikutusta etenkin jo käytössä oleviin vanhempiin vesikäymälöillä varustettuihin asuinkiinteistöihin ja hyvin varusteltuihin loma-asuntoihin. Uudisrakentamisessa edellytetään yleisesti asetuksen vaatimukset täyttäviä ratkaisuja.

Vanhoihinkin saostuskaivoihin voidaan asentaa Biolanin uusi biologiskemiallinen jätevedenpuhdistamo. Se ei vaadi tontilla suuria maansiirtotöitä. Kaivopuhdistamon toiminta perustuu sekä vettä puhdistaviin pieneliöihin että fosforin saostumiseen. Se sopii ympärivuotiseen käyttöön kaikille kotitalouden jätevesille. Hinta noin 4 000 euroa. Nelihenkisen perheen käyttökustannukset ovat vuodessa noin 200 euroa. Lisäksi tulee kaivojen tyhjennys.

Vähän imeytyspinta-alaa. Fann Ympäristötekniikan In-drän-moduuli koostuu tukirakenteesta sekä laskostetusta kuitukankaasta, johon biokerros muodostuu. Jätevesi valuu ylhäältä lokeroihin, jotka ovat avoimia ylöspäin, läpäisee biokerroksen, valuu ja levittäytyy hiekkakerroksen kautta kaivannon muodostamaan imeytyspintaan ja edelleen maaperään. Rakenne mahdollistaa sen, että imeytyspinta- alaa tarvitaan vain noin kolmasosa tavanomaisesta.

*) Asetus ei ota kantaa menetelmiin, vaan määrittelee kuormituksen sallitut enimmäisarvot. Kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa patenttiratkaisua ei ole, vaan käsittelyjärjestelmän valintaan vaikuttavat muun muassa jätevesien laatu ja määrä, tontin koko, maaperä ja pinnanmuodostus, pohjaveden korkeus sekä suojaetäisyydet muun muassa kaivoon ja vesistöön.

Asetuksen edellyttämät käytännön toimenpiteet riippuvat suuresti talon tai mökin varustetasosta. Jos tavanomaisessa käytössä olevalla mökillä on ulkokäymälä ja kantovesi, jätevesien määrä on yleensä niin vähäinen, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tällöin jätevedet voidaan voimassa olevan ympäristönsuojelulain 103 §:n nojalla johtaa käsittelemättä maahan.

Jätevesiä ei kuitenkaan saa johtaa käsittelemättä suoraan veteen. Siten esimerkiksi rantasaunassa on huolehdittava siitä, että pesuvedet johdetaan aina vähintäänkin maaperään tai käsitellään muulla tavoin asianmukaisesti ennen veteen johtamista.

Normaalissa kesämökkikäytössä saunavesien käsittelyssä ei yleensä tarvita kovin raskaita ratkaisuja. Vedet voidaan usein imeyttää maahan paikassa, joka on riittävän etäällä rannasta ja talousvesikaivosta. Näin jätevedet puhdistuvat maaperässä ennen pintavesiin joutumista.

Talouden kaikille jätevesille. WatMan Bio-pienpuhdistamo on tarkoitettu yhden tai muutaman perheen (1–15 asukasta) kaikkien talousjätevesien käsittelyyn. Puhdistus perustuu mikrobien ja saostuskemikaalien yhteistyöhön. Bio sisältää kaiken talousjätevesien puhdistuksessa tarvittavan samassa paketissa: sakokaivon, bioreaktorin, ohjauskeskuksen sekä kemikaalin annostuksen. Vain laitteen kansi jää näkyviin. Kaikki sähköiset komponentit, kuten pumput ja kompressori, on valmiiksi kytketty ja sähköistetty.

Vie vähän tilaa. Ecolatorin puhdistamon voi sijoittaa vapaasti maastoon. Poistovedet voidaan johtaa myös nousevaan maastoon.

Jos asuinkiinteistössä tai mökissä on vesijohto ja vesikäymälä, ja jätevedet käsitellään pelkästään saostussäiliössä, jätevesien käsittelyä on tehostettava suunnitelmallisesti, että *) asetuksen vaatimukset täyttyvät.

Hyvässä kunnossa olevaa saostussäiliötä voi kuitenkin monessa tapauksessa käyttää jätevesien esikäsittelyyn. Sen perään on rakennettava olosuhteisiin soveltuva puhdistustehokkuudeltaan riittävä jälkikäsittely-yksikkö, kuten esimerkiksi maahanimeyttämö, maa-suodattamo tai pienpuhdistamo.

Pienkiinteistöille on tarjolla neljä erilaista jätevesiratkaisua, jollei kiinteistöä voida liittää kunnan jätevesijärjestelmään. Vaihtoehtoja verratessa pitää tuntea kaksi käsitettä: musta vesi eli käymäläjätettä sisältävä jätevesi ja harmaa vesi eli kiinteistön muu jätevesi.

Vesikäymälällä varustetun kiinteistön jätevedet voidaan käsitellä joko perinteisellä viemärijärjestelmällä, jossa kaikki jätevedet johdetaan samaan viemäriin, tai erottelevalla viemärijärjestelmällä, jolloin harmaa ja musta vesi kulkevat omassa putkistossaan ja käsitellään eri tavalla.

Pitkä tyhjennysväli. Clewer Ainavalmis -pienpuhdistamon teho on 1 050 litraa/vuorokausi. Järjestelmän pieni energiankulutus mukautuu käytön mukaan.

Helppo asentaa. Lakecleanerin Putseri on tarkoitettu vapaa-ajan asuntoon, jossa käytetään kuivakäymälää. Laite asennetaan viemärikaivoon ja harmaat jätevedet valutetaan kerran vuodessa vaihdettavan turpeen läpi.

Yksinkertaisin ja hankintahinnaltaan halvin ratkaisu on johtaa kaikki jätevedet umpisäiliöön. Tämä ratkaisu tulee kuitenkin ajan mittaan erittäin kalliiksi, koska säiliö on tyhjennettävä säännöllisesti. Yksi ihminen voi tuottaa jopa 100–150 litraa jätevettä vuorokaudessa, joten isokin säiliö on tyhjennettävä varsin usein. Kaikkien jätevesien johtaminen umpisäiliöön on harkinnan arvoinen vaihtoehto lähinnä niin hankalissa oloissa, ettei muita järjestelmiä voi käyttää. Säiliön tyhjennys kannattaa kilpailuttaa, koska eri yhtiöt hinnoittelevat palvelunsa eri tavalla.

Järkevä tapa hoitaa jätevesikäsittely on niiden paikallinen puhdistaminen. Se onnistuu joko maapuhdistamolla tai erillisellä pienpuhdistamolla.

Maapuhdistamo voi olla joko maasuodattamo tai maahanimeyttämö. Maapuhdistamo ei sovellu joka paikkaan eikä välttämättä kaikkien jätevesien puhdistukseen. Ennen maapuhdistamoa tulee aina olla saostussäiliöt, jossa kiinteä aines laskeutuu pohjalle lietteeksi ja kevyemmät aineet nousevat pintaan.

Maasuodattamo saattaa edellyttää erityisen fosforin poistoa tehostavan kerroksen rakentamista tai erillistä jälkisuodatinta. Jos maasuodattamoon johdetaan vain harmaat vedet, ei tarvita erikseen fosforinpoistoa. Maasuodattamossa jätevesi leviää sepelistä tehdyssä jakokerroksessa ja puhdistuu jakokerroksen alla olevassa biologisesti aktiivisessa suodatinhiekkakerroksessa. Sieltä puhdistunut vesi kerätään kokoojaputkistoon ja edelleen esimerkiksi avo-ojaan.

Maasuodattamo vaatii suuren pintaalan ja syvän kaivualueen. Yhden talouden maasuodattamoon tarvitaan noin 20–30 neliön pinta-ala. Maasuodattamo ei ole ikuinen, vaan sen käyttöiäksi arvioidaan 10–20 vuotta.

Pienille vesimäärille. Nordkalkin Sauna-Seppo on suodatin harmaiden vesien puhdistukseen. Se sopii saunoihin ja mökkeihin, joissa käytettävä vesimäärä on pieni.

Tehokas. Propipe 3010 Teho on maasuodatus järjestelmä, jossa käytetään perinteistä kolmikammioista sakokaivoa.

 

Maahanimeyttämö muistuttaa toiminnaltaan maasuodattamoa. Jätevesi johdetaan ensin saostuskaivoon ja sieltä imeytysputkiston kautta maaperään, jossa eloperäinen aines hajoaa. Fosfori sitoutuu maarakeisiin hyvin ja bakteerit tuhoutuvat tehokkaasti.

Ennen maahanimeyttämön rakentamista on varmistettava tarvittavin näyttein ja kokein, että maaperän rakeisuus on sopiva imeytykseen. Maahanimeyttämö on hiukan halvempi rakentaa kuin maasuodatin.

Jos maapuhdistamo ei tilanpuutteen tai maaperän takia sovellu käytettäväksi tai alue on pilaantumisherkkä, voidaan kiinteistön jätevedet puhdistaa riittävän tehokkaassa pienpuhdistamossa, jonka toiminta perustuu fysikaalisiin, biologisiin tai kemiallisiin prosesseihin.

Tehdasvalmisteinen pienpuhdistamo vie vähän tilaa ja voidaan asentaa tontille kuin tontille. Tarjolla on nykyään ratkaisuja, joita voi asentaa vaikkapa vanhoihin jätekaivoihin. Puhdistamon toiminta vaatii yleensä tarkkailua ja huoltoa, jotta se toimisi oikein. Useimmat vaativat myös sähköä.

Bioreaktori. Greenrock Iisi on biologis- kemiallinen jätevedenpuhdistin, joka asennetaan valmiin sakokaivon päälle. Sen voi asentaa kaikkina vuodenaikoina, koska kaivutöitä ei tarvita. Fosfori poistetaan talon sisälle asennettavan kemikalointilaitteen avulla.

Panospuhdistamo Jita Kemik on tarkoitettu yhden omakotitalon kaikkien jätevesien puhdistamiseen. Puhdistamon toiminta perustuu biologis- kemialliseen prosessiin, jossa jätevesi puhdistuu aktiivilietteen ilmastuksen ja kemikaalin lisäyksen avulla. Sähkönkulutus on vain muutamia kymmeniä euroja vuodessa, koska puhdistamo on suurimman osan vuorokaudesta valmiustilassa.

 

Käsittelyjärjestelmän suunnittelussa vaaditaan asiantuntemusta, etenkin silloin, kun rakennetaan herkälle ranta- tai pohjavesialueelle.

Jos haluaa uusia talon jätevesijärjestelmän, on syytä kysyä neuvoja kunnan ympäristöviranomaisilta neuvoja, miten asiassa kannattaa menetellä. Asiantuntijoiden apua tarvitaan myös maaperän ja ympäristöolojen arvioinnissa, käsittelyperiaatteen valinnassa sekä järjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa.

Labko BioKem 6 EN -panospuhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo yhden perheen jätevesien käsittelyyn. Laite kuluttaa vähän sähköä ja sen tyhjennysväli on pitkä.

Kysy avustuksia. Vaatimusten mukaisen jätevesijärjestelmän kustannukset valmistellut työryhmä arvioi, että omakotitalon tai hyvin varustetun vapaa-ajan asunnon jätevesijärjestelmälle uudet vaatimukset aiheuttaisivat keskimäärin muutaman tuhannen euron lisäkustannuksen. Tapauksesta riippuen kustannukset voivat vaihdella huomattavastikin. Käyttökuluja aiheutuu lietteiden tyhjennyksestä ja puhdistuslaitteiden hoidosta ja huollosta.

Jos mökissä ei ole vesikäymälää eikä vesijohtoa, asetuksesta ei yleensä aiheudu lisäkustannuksia lainkaan. Onneksi kaikkia kustannuksia ei välttämättä tarvitse itse maksaa. Esimerkiksi jätevesijärjestelmän uudistaminen on kotitalousvähennyskelpoinen kulu. Myös suoranaisia avustuksia on tarjolla, ja niistä kannattaa kysellä kunnasta ja paikallisesta ympäristökeskuksesta.

*) Huom! Vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä ovat tulleet voimaan 1.1.2004 ja niitä muutettiin v. 2011.
Hyvä jätevesien käsittely -esitteessä kerrotaan jätevesien käsittelystä kaikille niille talouksille

  • joissa syntyy jätevesiä
  • jotka eivät ole liittyneet vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.

Klikkaa esitteeseen ja päivitä ajankohtaisin tieto >

 

Merivettäkin voi juoda! www.suomela.fi/juomavettameresta

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

Ei liitettyjä avainsanoja.