TTS tutkimus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja virolainen RMK ovat käynnistäneet EU-hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää menetelmä yksityismetsien kulttuuriperintökohteiden kartoittamiseen.

Mäntsälä on valittu kunnaksi, jossa ensimmäisenä Suomessa kulttuurikohteitten tietojen keräämistä kokeillaan uudella menetelmällä. Tämän johdosta mäntsäläläisille metsänomistajille on lähetetty kyselykirje, jolla heidän on mahdollista ilmoittaa metsissä sijaitsevia kulttuuriperintökohteita ja saada ne kartoitettua.

Mikä sitten on metsien kulttuuriperintökohde?

Kaikki ihmisen toiminnan jäljet ovat kulttuuria. Myös paikkoihin, puihin ja kiviin liittyvät tarinat ovat kulttuuria. Perintöä niistä tulee, kun pystymme jatkamaan muistojen ketjua sukupolvelta toiselle. Kyselykirjeeseen onkin listattu useita mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi tervahauta, aita tai sen jäänteet, vanha paikannimi, siemenpuumetsikkö, metsittynyt pelto tai laidun ja autioitunut asuinpaikka.

Talousmetsissä sijaitsevien kulttuurikohteiden kartoittamisen ensisijainen hyöty on siinä, että kohteet saadaan paikallistettua ja niihin liittyvät tiedot talletettua. EU-hankkeeseen osallistuva metsänomistaja saa metsässään olevasta kulttuurikohteesta kirjallisen selvityksen, jonka avulla hän voi halutessaan antaa helposti tiedon kohteesta metsänhoitoyhdistyksen, metsäkeskuksen ja puunostajien paikkatietojärjestelmiin. Mitä laajemmalle tieto kohteesta leviää, sitä varmemmin se säilyy koskemattomana esimerkiksi puunkorjuussa, maanmuokkauksessa ja kunnostusojituksessa.