Ilmastonmuutoksen hillintään ratkaisuja kehittävän Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön johtava asiantuntija Jaana Pelkonen pitää tilannetta suorastaan paradoksaalisena. Ilmastonmuutosta halutaan hillitä, mutta yhteen sen suurimmista aiheuttajista ei katsota aiheelliseksi puuttua.

– Useimmilla kaupungilla on omat kunnianhimoiset suunnitelmansa hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Helppo ja kustannustehokas tapa tämän edistämiseksi olisi kiinnittää huomio asuntojen lämmitykseen. Kauniit ajatukset eivät kuitenkaan yllä käytännön tasolle, Jaana Pelkonen toteaa.

Pelkonen toivoisi aktiivisempaa otetta asiaan, mutta toteaa samalla väistämättömän; alati kiristyvät kustannus- ja aikataulupaineet ajavat korjausrakentamisen siihen, että vain välttämättömin tehdään. Elinkaarikustannusten huomioiminen jää kertaluontoisten projektikulujen jalkoihin, vaikka etenkin julkisella sektorilla prioriteettien toivoisi olevan päinvastoin.

– Kiinteistöjä omistavat tahot mieltävät korjausrakentamisen suurelta osin puhtaasti tekniseksi toimenpiteeksi, Jaana Pelkonen kertoo.

– Jos ajatusmalliin saisi mukaan ripauksenkin ekologista näkökulmaa, mahdollisuuksia voitaisiin pohtia ja hyödyntää jo suunnitteluvaiheessa.

Kulttuuri ja toimintamallit tulevat kuitenkin vielä pari askelta ajan vaatimusten perässä.

– Tarvitaan aitoa markkinavuoropuhelua ja riippumatonta vertailutietoa eri vaihtoehdoista, jotta energiatehokkuus pystyttäisiin huomioimaan jo tarjouspyyntövaiheessa, Jaana Pelkonen painottaa.

– Erillisten ilmalämpöpumppujen ja aurinkopaneelien kaltaisten tuotteiden myyjiä toki riittää, mutta kun ajatellaan vaikkapa taloyhtiömaailman substanssiosaamista, metsä katoaa helposti puilta jokaisen keskittyessä puhtaasti omiin intresseihinsä.

Pelkonen korostaa, että yritysten kanssa olisi pystyttävä keskustelemaan aidosti jo ennen teknisten hankesuunnitelmien tekoa. Näin saataisiin hyvä kuva siitä, mitä kannattaa tehdä ja millaisia ratkaisuja on käytettävissä. 

Myös ekosysteemiajattelu auttaa saavuttamaan parempia tuloksia. Kun hankkeen kaikki toimijat, alihankintaketjun marssijärjestykseen katsomatta, saadaan mukaan avoimeen yhteistyöhön ja ajatusten vaihtoon, prosessista pystytään ottamaan vastuuta kokonaisuutena. Tämä auttaa varmistamaan sekä työn laadun että laaja-alaisten ja uusienkin ratkaisuvaihtoehtojen huomioimisen.

Näin pakon sanelema remontti voidaan helposti kääntää asunnon arvoa ja elinikää kohottavaksi energiatehokkuuden parannusprojektiksi.

Teksti: Timo Mansikka-aho, kuva: Pixabay

Smart&Clean Renovation Leap -projektin tavoitteena on aktivoida ja tehostaa kunnianhimoista asuntojen korjaamista. Hankkeessa asetetaan yhdessä kiinteistönomistajien kanssa laatutavoitteet korjausrakentamiselle sekä luodaan yritysten ja tutkijoiden yhteistyöllä palvelukonsepteja, uudenlaisia teknisiä ratkaisuja ja hankintamenettelyjä, jotka auttavat tekemään vanhoista asuinrakennuksista energiatehokkaita ja viihtyisiä asua. Hanketta toteuttavat VTT sekä joukko rakennusalan yrityksiä. Rahoittajina ovat Uudenmaan liitto, Helsingin kaupunki, Smart&Clean -säätiö sekä ARA.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö kiihdyttää muutosta Helsingin seudulla niin, että pääkaupunkiseutu ja Lahti on vuonna 2021 maailman paras testialue älykkäille ja puhtaille ratkaisuille. Liikenteeseen, energiaan, asumiseen sekä vesi- ja jätesektoriin rakennettavat ratkaisut hillitsevät ilmastonmuutosta, edistävät kiertotaloutta ja luovat uutta liiketoimintaa.

Estä viemärikaasujen pääsy huonetilaan

Vesilukossa oleva pieni vesimäärä estää ikävien viemärikaasujen pääsyn huonetilaan. Viemäripisteiden käyttö pitää vesimäärän riittävänä, mutta käyttämättömien pesualtaiden ja lattiakaivojen vesilukoista vesi haihtuu aikaa myöten, erityisesti lämpimillä ilmoilla. Lisäksi lattialämmitys nopeuttaa veden haihtumista.

– Kun vesilukko kuivuu, viemärikaasut pääsevät leviämään asuintiloihin. Hajuhaitat voi välttää helposti laittamalla viemäripisteisiin pienen määrän vettä aika ajoin. Sen sijaan kehotan luopumaan vanhan kansan vinkistä, jossa ruokaöljyä lisätään vesilukkoon. Viemäriin ei saa laskea öljyä eikä muitakaan rasvoja, sillä ne tukkivat viemärit ja kuormittavat jäteveden puhdistusta, toimialapäällikkö Arvo Ylönen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä toteaa.

Puhdista lattiakaivot säännöllisesti

Haisuli voi tulla myös vesilukkoon jääneistä epäpuhtauksista. Hajuhaittoja esiintyy varsinkin pesutilojen lattiakaivoissa, joihin kerääntyy pesuainejäämiä ja hiuksia. Lattiakaivot kannattaakin pestä säännöllisesti.

– Usein riittää, kun nostaa lattiakaivon ritilän pois ja puhdistaa näkyvissä olevan pesän. Mikäli viemäri ei vedä kunnolla tai haisee normaalissakin käytössä, kannattaa pyytää LVI-ammattilainen apuun. He korjaavat vesilukot oikein ja turvallisesti, ilman vesivahinkoriskejä, Ylönen vinkkaa.

Lähde: ePressi.com, kuva: LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalalla toimivien yritysten toimiala- ja työnantajajärjestö. Sen tehtävänä on jäsenyritysten ja toimialan liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen. Liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 1,3 miljardi euroa, ja ne työllistävät reilut 7 500 henkilöä. LVI-TU on vahva erikoisurakointiliitto osana Rakennusteollisuus RT:tä.

Myös Suomen LVI-liiton toiminnanjohtaja Tiina Strand tuntee putkiremontin haasteet ja hyödyt.

– Putkiremonttia tehdessä, kuten missä tahansa LVI-remontissa, on tärkeää hahmottaa rakennus kokonaisuutena. LVI-suunnitelman tavoite on mahdollisimman energia- ja kustannustehokkaasti toimiva terveellinen ja turvallinen rakennus.

Energiatehokas rakennus ei ole tärkeää vain kuluttajan lompakon tai taloyhtiön kassan kannalta, sillä EU-maiden energiatehokkuustavoitteiden mukaisesti kaikkien rakennusten on oltava lähes nollaenergiarakennuksia vuoteen 2050 mennessä. Tämä Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on yksi osa EU:n ilmastokriisin torjumiseen tähtäävistä yhteisistä toimista.

LVI-suunnittelijoista on pulaa jo nyt

LVI-alan järjestöt ovat usein kertoneet alaa vaivaavasta työvoimapulasta erityisten suunnittelu- ja työnjohtajatehtävissä.

– Tämä on haaste, joka saattaa omalta osaltaan vaikuttaa tilanteeseen, jossa remontteja päädytään tekemään ilman suunnitelmia. Säädösten muuttuessa ala tarvitsee entistäkin enemmän ammattilaisia varmistamaan, että saavutamme energiatehokkuustavoitteet. Toivon, että ammattiaan valitsevat nuoret huomaisivat yhä useammin, miten paljon tällä alalla voi ympäristöönsä vaikuttaa, toteaa Strand.

Suomen LVI-liitto SuLVI ry on LVI-alan ammattilaisten henkilöjärjestö, mutta alan suunnitteluyritykset ovat SKOL ry:n, eli Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestön jäseniä. Isommat taloyhtiöt löytävät LVI-suunnittelupalvelut helposti heidän verkkosivuiltaan.

Myös Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n ylläpitämästä rekisteristä löytää pätevyytensä osoittaneita ammattilaisia.

– Pienille taloyhtiöille ja omakotitaloasukkaille tilanne voi olla haastavampi, myöntää Strand.

– Tietenkään näin ei ole poikkeuksetta. On paljon omakotitaloihin ja pieniin taloyhtiöihin LVI-suunnitelmia tekeviä suunnittelijoita, mutta kysynnän ansiosta heidän työtilanteensa on niin hyvä, että suosittelu tapahtuu asiakkaiden toimesta.

Suomen LVI-liitto on harkinnut tuottavansa julkisen listauksen LVI-suunnittelupalveluita tarjoavista jäsenistään.

– Olemme tätä pohtineet. Koemme, ettei riitä, että tuotamme omille jäsenillemme palveluita. Haluamme kertoa LVI-suunnittelun merkityksestä kaikille, vaikuttaa siten remonttien onnistumiseen, rakennusten energiatehokkuuteen ja nuoriin, jotka vielä miettivät ammatinvalintaansa.

Hyvin suunniteltu on lopulta halvempi

LVI-suunnitelman teko alkaa lähtötilanteen, tavoitteen ja aikataulun kartoittamisesta. Kaikkea ei ole pakko toteuttaa kerralla, vaan halutussa aikataulussa. Kun yhden korjaustyön teossa jättää varaukset jo tuleviin, kokonaiskustannukset laskevat.

LVI-suunnitelman pohjalta on helppo pyytää vertailukelpoisia tarjouksia ja kilpailuttaa urakoitsijoita. Etuna on myös se, että suunnittelija on puolueeton ja valitsee laitteet asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Voit myös sopia suunnittelijan kanssa, että hän toimii töiden valvojana ja varmistaa suunnitelmien mukaisen etenemisen.

Suomen LVI-liiton toiminnanjohtaja Tiina Strand haluaa korostaa hyvän LVI-suunnittelun merkitystä.

– LVI-suunnittelijan palkkio voi tuntua suurelta, mutta saattaa maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä säästyneinä elinkaarikustannuksina ja harkittuna toimintana.

Lähde: ePressi.com, kuva: Pixabay

Suomen LVI-liitto SuLVI ry (www.sulvi.fi) on LVI-alan yhteistyö- ja koulutusjärjestö, jonka tarkoituksena on huolehtia jäsentemme ammatillisen osaamisen kehittymisestä ja verkostoitumisesta sekä ottaa kantaa alan kehittymiseen. Lisäksi vastaamme kansallisen pätevyydentoteamiselimen FISE Oy:n sihteerijärjestönä LVI-pätevyyksien toteamisesta.

Nämä tiedot selviävät Sokeva Oy:n toukokuussa teettämästä kyselystä, johon vastasi tuhat 18–75-vuotiasta. Kyselyssä selvitettiin suomalaisten asenteita kodin huolto- ja remonttihommia kohtaan. Aktiivisimmin kotiaan huoltavat rivi- ja omakotitaloissa asuvat ja yli 35-vuotiaat. Vaikka monessa kodissa huoltotyöt ja pienet remontit mielletään yhä miesten töiksi, joka kolmas nainen kertoo hoitavansa isommat huoltotyöt itse.

Yli 70 prosenttia vastaajista kertoo kiinnittävänsä huomiota levä- ja homekasvustoihin, jotka täplittävät ulkona aitoja, ikkunanpieliä ja rakennusten ulkopintoja. Yhtä moni kokee häiritseväksi, jos talon julkisivu tai katto on likaantunut. Keskiarvoa enemmän likaantuneet pinnat häiritsevät yli 65-vuotiaita.

– Jos mietit, onko naapuri huomannut aitaasi kertyneet home- ja leväkasvustot, niin kyllä, todennäköisesti on. Suurinta osaa ne myös häiritsevät. Naiset huomaavat miehiä herkemmin levät ja homeet naapurin tontilla, paljastaa Sokevan toimitusjohtaja Markku Kärppä.

Asumismuodolla ja tulotasolla on vaikutusta siihen, miten paljon pintojen siisteyteen kiinnitetään huomiota. Vähiten huomiota kiinnittävät kerrostaloissa asuvat sekä alle 20 000 euroa vuodessa tienaavat. Aktiivisimmin likaantuneet pinnat häiritsevät rivi- ja paritaloasujia. Rivitaloista löytyvät myös asukkaat, jotka huoltavat kotejaan tunnollisimmin. Kakkossijalle yltävät omakotiasujat.

– Ehkä rivitaloissa naapuruston ryhmäpaine saa asukkaat pitämään sähäkämmin huolta asunnostaan. Omakotiasujilla naapurit katselevat kauempaa, joten epäsiisteys häiritsee eniten asukkaita itseään, Kärppä arvioi.

Motivaationa pelko asunnon arvon laskusta

Kotia jaksetaan huoltaa säännöllisesti, jotta sen rahallinen arvo ei laske. Tämän syyn tunnistaa motivaation lähteeksi 75 prosenttia vastaajista. Rivitalo- ja omakotiasujat ovat keskiarvoa enemmän huolissaan kotinsa arvon säilymisestä. Nämä asukkaat erottuvat myös joukon aktiivisimpina kaikenlaisissa remontti- ja huoltohommissa.

– Suomalainen puunaa autoaan, vaikka sen arvo laskee. Varsinainen omaisuus on kiinni talossa, mutta kuinka moni pesee taloaan? Ruotsissa ja Norjassa taloja pestään jo säännöllisesti. Suomessa kiinteistöjen huoltopesua vasta harjoitellaan. Kiinteistönpesuaineiden menekki kuitenkin kasvaa jatkuvasti, Kärppä mainitsee.

Tein kodin huoltotyöt itse ja säästin

Enemmistö suomalaisista kokee, että asukkaiden kuuluu huolehtia kodin kunnossapidosta itse. Kyselyn vastaajista 57 prosenttia kertoo tekevänsä itse säännöllisesti huoltotöitä ja pieniä remontteja kotona. Aktiivisimmat remppailijat ovat yli 35-vuotiaita mutta alle 65-vuotiaita. Vähiten huoltotöihin osallistuvat nuorimmat 18–34-vuotiaat vastaajat.

– Yhtä moni jättää käyttämättä ammattilaisten palveluita, jos kotona täytyy korjata, maalata tai huoltopestä paikkoja. Yllättäen tulotasolla ei ole vaikutusta: myös kovatuloiset vastaajat tekevät huolto- ja remonttihommat mieluummin itse, Kärppä paljastaa.

Eniten ammattilaisten apuun turvautuvat kerrostaloasujat, joilla huoltopuuhia tulee vastaan kenties harvemmin kuin rivi-, pari- ja omakotitaloissa asuvilla. Myös ikä vaikuttaa siihen, että apua arvostetaan. Puolet yli 65-vuotiaista on ammattilaisten palkkaamisen puolella. Ammattiapu houkuttaa keskiarvoa enemmän myös 25–34-vuotiaita, joilla kokemusta on kenties kertynyt vähemmän.

Joka kolmas jättää ohjeet lukematta

Kyselyn perusteella miehet kantavat monessa kotitaloudessa isomman vastuun kodin remontti- ja huoltopuolesta. Naisista lähes puolet osallistuu säännöllisti kodin huoltotöihin ja pieniin remontteihin. Isompien huoltotöiden kohdalla 64 prosenttia naisista kertoo, että joku muu perheenjäsen hoitaa ne heidän puolestaan. Silti 36 prosenttia sanoo hoitavansa isommatkin huoltotyöt itse. Miehistä vain joka viides tunnustaa, että isommat huoltotyöt tekee kotona enimmäkseen joku muu.

Suurin itseluottamus omiin remontti- ja kodinhuoltokykyihin on 35–64-vuotiailla. Naisista puolet pitää itseään taitavina tee-se-itse-tekijöinä kodin huoltotöissä. Miesten luottamus on naksauksen suurempaa: heistä 60 prosenttia pitää itseään taitavana, 40 prosenttia myöntää, että näin ei ole.

– Moni jättää silti ohjeet lukematta ennakkoon. Melkein puolet miehistä jättää tutustumatta ohjeisiin ennen hommiin ryhtymistä. Sen sijaan naisista 80 prosenttia tutustuu ohjeisiin etukäteen. Asenteessa on iso ero sukupuolten välillä, Kärppä huomauttaa.

Ajoissa vai vasta kun jo repsottaa?

Naiset harrastavat miehiä enemmän kodin ennakoivaa kunnossapitoa. Yli kolmannes vastaajista myöntää, että korjailee ja puhdistaa paikkoja vasta sitten, kun ne repsottavat. Myös ikä vaikuttaa ennakoimisen lisääntymiseen: yli 55-vuotiaista vain harva antaa kodin repsahtaa ennen huoltamista.

– Yli kolmannes myöntää lykkäävänsä huoltotöiden aloitusta tai jättävänsä ne helposti kesken. Säntillisimmin hommat hoitavat loppuun rivitaloasujat, naiset ja 55–64-vuotiaat. Ruuhkavuodet näkyvät myös kodin huollossa. Eniten asioita lykätään ja keskeytetään 25–44-vuoden iässä, Kärppä toteaa.

Lähde: Sokeva Oy, kuva: Pixabay

Kivikkoiseen rinteeseenkin saadaan vihreyttä pengerrysten ja köynnösten avulla. (kuva: Timo Taulavuori)

Rehevä piha on helppo ekoteko ja siihen kannattaa valita ensisijaisesti monivuotisia kasveja kerrotaan Puutarhaliitto ry:stä. Ne yhteyttävät, kasvavat ja sitovat ilmakehän hiilidioksidia koko kasvukauden ajan.  Hiili sitoutuu monivuotisten kasvien maanpäällisiin ja -alaisiin osiin vuosiksi, mikä myös parantaa maan kasvukuntoa sen humuspitoisuutta lisäämällä. Kuutiossa puuainesta voi olla sitoutuneena 0,9 tonnia hiilidioksidia.

Kerroksellisuus toimii

Kestävässä pihassa on kerroksellisuutta ja runsautta. Siellä suositaan erilaista aluskasvillisuutta, perennoja, pensaita, köynnöksiä ja puita. Jokainen kasvikerros tuo pihaan omanlaista näyttävää vihreyttä. Eri kasvityypit sitovat hiiltä eri aikaan vuodesta -havupuut jopa myöhään syksyllä ja ensimmäiset kukkivat perennat jo varhain keväällä. Myös pienillä pihoilla on mahdollista hyödyntää seiniä ja kattopintoja viherryttämisessä. Monet monivuotiset ruohovartiset kasvit ja pensaat sopivat pieneenkin pihaan – jopa ruukuissa tai viljelylaatikoissa kasvatettaviksi.

Useimmiten pitkäikäiset kasvit ovat helppohoitoisia juurruttuaan kunnolla. Ne selviävät ilman suuria hoitotoimenpiteitä niin kuumina kuin sateisinakin kesinä. Tippuneet lehdet ja karsitut oksat hyödynnetään joko katteina tai ne kompostoidaan maanparannusaineiksi. Piha kannattaa pitää kasvukuntoisena myös niin, että sitä uudistetaan säännöllisesti. Nuoret ja hyvässä kasvukunnossa olevat puut ja pensaat ovat tehokkaita hiilinieluja.

Vihreää katoille ja seinille

Katto- ja seinävihreys toimii lisäksi energian käyttöä hillitsevänä ratkaisuna. Kasvillisuus viilentää kesällä ja vähentää talvella rakennusten lämmitystarvetta. Kesän kuumuutta vastaan kasvillisuudella on omat keinonsa. Haihduttaessaan vettä kasvillisuus laskee ilman lämpötilaa ja tuo lisäksi varjoja pihamaille.

Monivuotinen kasvillisuus rikastuttaa koko lähiekosysteemiä tarjoamalla pieneliöille, hyönteisille, matelijoille, linnuille ja nisäkkäille ruokaa ja elintilaa. Pihaan kannattaa myös valita hyötykasveja: marjapensaita ja hedelmäpuita, joiden sato on lähi- ja superruokaa parhaimmillaan.

Tärkeintä pihan viherryttämisessä on kuitenkin asumisviihtyisyyden kohentaminen, jota kasvillisuus tuo asukkaille. Luonnon kiertokulun seuraaminen ja kasvun ihmeen kokeminen ovat yhä tärkeämpiä ympäristöissä, joissa rakennetaan ja asutaan tiiviisti.

Lähde: ePressi.com, kuva: Timo Taulavuori

Uudet hajajätevesisäännökset tulivat voimaan huhtikuussa 2017. Säädöksissä määritellään jätevesien puhdistamiseen liittyvistä yleisistä velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista.

Jätevesijärjestelmät, jotka eivät täytä hajajätevesisäännöksien kriteereitä, tulee kunnostaa perustason puhdistusvaatimukset täyttäviksi 31.10.2019 mennessä.  

Velvoite koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja jätevesijärjestelmiä, jotka sijaitsevat 100 metriä rannasta tai pohjavesialueella. Muulla alueella sijaitsevalla kiinteistöllä jätevesijärjestelmän saneeraus tulee saattaa jätevesiasetuksen perustason puhdistusvaatimukset täyttäviksi, kun kiinteistöön tai sen vesi- ja viemärilaitteistoon tehdään merkittävä saneeraustoimenpide.

Vuoden 2004 jälkeen rakennettujen jätevesijärjestelmien perustason puhdistusvaatimukset on toteutettu pääasiassa jo rakentamisvaiheessa. 

– Velvoite jätevesijärjestelmien saneerauksesta koskettaa monia, ja tälle kesälle on odotettavissa saneerausten ruuhkahuiput. Kartoittamalla kiinteistösi tilanteen nyt varmistat, että ehdit muutokseen mukaan, kertoo jätevesijärjestelmien tuotepäällikkö Jarno Huhta Pipelifelta.

↑Jäteveden puhdistusjärjestelmäksi on useita erilaisia vaihtoehtoja. Tutustu eri puhdistusmenetelmiin ja löydä paras ratkaisu kiinteistösi jätevesien puhdistukseen.

Haja-asutuksen jätevedet toiseksi suurin vesistöjen kuormittaja

Haja-asutuksen jätevedet ovat maassamme toiseksi suurin vesistöjen kuormittaja.

Noin 20 prosenttia suomalaisista asuu haja-asutusalueilla. Tämä tarkoittaa runsaan 250 000 vakituisesti asutun kiinteistön sijaitsevan viemäriverkon ulkopuolella. Näiden noin miljoonan asukkaan jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti.

– Kun huolehdit jätevesiesi oikeasta puhdistamisesta kodissa ja mökillä vähennät vesistöihin, pohjavesiin ja lähiympäristöön kohdistuvaa kuormitusta, kertoo Huhta.

– Lisäksi toimiva jätevesijärjestelmä lisää kiinteistön käyttömukavuutta ja nostaa kiinteistön arvoa. Samalla varmistat, että kiinteistölläsi täyttyvät ympäristölainsäädännössä asetetut vaatimukset.

↑Jätevesijärjestelmien riittävyys on aika tarkistaa ja tarvittaessa päivittää vastamaan uutta jätevesiasetusta, joka astuu voimaan lokakuun lopulla. (Kuva: kokemuksia.fi)

Tilaa maksuton jätevesikartoitus

Lisätietoa jätevesien puhdistamisesta haja-asutusalueella löydät osoitteesta puhdastulevaisuus.fi.

Sivustolta voit muun muassa tilata maksuttoman jätevesikartoituksen, jolloin saat kiinteistöllesi Pipelifen yhteistyökumppanin tarkastamaan olemassa olevat järjestelmät ja arvioimaan mahdolliset saneeraustarpeet.

 

Vinkki 1: Valitse grilli tarpeiden mukaan

Grillaatko monta kertaa viikossa vai satunnaisesti viikonloppuisin? Nauttiiko grilliherkuistasi iso vai pieni ruokakunta? Grilli kannattaa valita omien tarpeiden mukaisesti.

Kaasugrilli on hyvä valinta grillaajalle, joka haluaa nauttia mahdollisimman vaivattomasta grillaamisesta.

– Kaasugrilli on nopeasti käyttövalmis ja sen käyttäminen on yksinkertaista. Kaasugrilleissä on usein myös tarjolla enemmän grillauspinta-alaa, jolloin grillaaminen isommallekin porukalle on vaivatonta ja nopeaa, myyntipäällikkö Harri Peltonen K-Rauta Porista kertoo. Tarkka lämmönsäätely on myös kaasugrillin etu.

Nelipolttimoinen kaasugrilli alas taittuvilla sivupöydillä ja sivupolttimella (Cello Carbon 419)

Hiiligrillaaminen vaatii kaasugrilliin verrattuna hieman enemmän aikaa esivalmisteluihin, ja grillaustekniikoiden opetteluhalusta on hiiligrillaamisen yhteydessä hyötyä.

– Lisävaivan palkaksi saa kuitenkin sen aidoimman grillauskokemuksen. Hiiligrilleissä voi käyttää perinteisten hiilien vaihtoehtona brikettejä. Ruokaan tulee niiden myötä oma lisävivahteensa, Peltonen sanoo.

– Briketti on hyvä valinta silloin, kun grillataan pitkään ja lämpötilan on pysyttävä tasaisena. Grillihiili puolestaan syttyy brikettiä nopeammin, Peltonen jatkaa.

Peltosen mukaan hiiligrilleissä etenkin kamado-grilleille nähdään jatkossa isoja kasvulukuja niiden nopeasti kasvavan suosion takia. Kamado-grilli on suosittu grillin monipuolisen käyttömahdollisuuden takia.

Pallogrilli perinteiseen hiili- ja brikettigrillaukseen (Cello THE57 MG)

Myös sähkögrilleille on kysyntää, varsinkin jos halutaan mukana kuljetettava grilli tai halutaan grillata mahdollisimman vaivattomasti esimerkiksi parvekkeella.

– Kannattaa kuitenkin tarkistaa kaupunkien ja taloyhtiöiden järjestyssäännöt, jos suunnittelee grillaamista esimerkiksi puistossa tai parvekkeella, Peltonen sanoo.

Vinkki 2: Nautiskele grillauksesta

Matalaan lämpötilaan ja pitkään grillausaikaan perustuva Low & slow -grillaustrendi on nyt yksi suosittu tapa grillata.

– Moni haluaa tehdä itse herkullista pulled porkia tai naudanrintaa eli briskettiä, ja näiden valmistaminen on juurikin Low & slow -tyyppistä grillaamista. Tämä grillaustapa vaatii aikaa, mutta lopputulos palkitsee: sitkeätkin lihapalat kypsyvät ajan kanssa mureiksi. Samalla Low & slow -grillauksessa lihan pintaan saadaan sellaiset aromit ja maut aikaan, mitä ei oikein muulla tavalla voi toteuttaa, K-Raudan tuotepäällikkö Sauli Kajosaari kertoo.

Low & slow -grillaus onnistuu erityisen hyvin hiiligrilleihin kuuluvalla kamado-grillillä.

– Kamado-grilli on tämän hetken hitti grillimalleissa. Kamado-grilli hankitaan usein perheen toiseksi grilliksi esimerkiksi kaasugrillin viereen. Kamado-grillin ylivoima pitkää kypsytysaikaa vaativissa ruoissa perustuu siihen, että tiivis keraaminen ulkokuori pitää lämmön grillissä pitkään tasaisena eikä päästä talvellakaan grillatessa lämpöä karkaamaan. Kamado-nimi kertoo hyvin tästä: ”kamado” tulee japanin kielestä ja tarkoittaa uunia, Kajosaari kertoo.

Vinkki 3: Käytä grilliä monipuolisesti

Grilliä voi käyttää hyvin monipuolisesti: grillillä voi kypsentää lihaa, kalaa ja vihanneksia, hedelmiä, mutta myös leipoa tai tehdä pizzaa. Tämä näkyy myös grillaukseen liittyvissä tarvikkeissa, jotka laajentavat grillillä valmistettavien tuotteiden valikoimaa.

– Tämän kesän uutuustuotteita ovat esimerkiksi valurautaiset parilat, padat ja pannut, joita voi käyttää kaikenlaisissa grilleissä. Joissakin grillimalleissa on grilliritilässä jopa reikä valmiina näitä patoja ja pannuja varten. Tosin patoja ja pannuja voi käyttää aina myös grilliritilän päällä kaiken merkkisissä grilleissä. Pariloilla, padoilla ja pannuilla saa lisävivahdetta grillin monipuoliseen käyttöön ruoanvalmistuksessa, Kajosaari kertoo.

Grillauksen monipuolisuutta korostaa myös grillaus ympäri vuoden ja yhdessäolo grillauksen äärellä.

– Grillaaminen kaikissa sen eri muodoissa on nykyään erityisen suosittua, onhan grillistä tullut jo monessa taloudessa varsinkin kesäaikaan ruokien pääasiallinen valmistuspaikka niin arkena kuin erityisesti viikonloppuina. Ympärivuotinen grillaaminenkin tulee yhä yleisemmäksi ja grillillä voi kypsentää myös esimerkiksi joulukinkun, Kajosaari sanoo.

Vinkki 4: Tutustu uutuuksiin

Kamado-grillien lisäksi grilliuutuuksia ovat nyt pellettigrillit. Pellettigrilli yhdistää savustuksen ja erityisen tasaisen lämmöntuoton.

Pellettigrillit ovat pitkälle automatisoituja, grillauskäyttöön sopivilla puupelletteillä toimiva grillejä, joissa savunaromit tuovat mahtavia makuja valmistettaviin ruokiin. Pellettigrillit tarvitsevat myös sähköä toimiakseen.

– Ne ovat uusi ja vielä suhteellisen pieni juttu Suomen grillimarkkinassa, mutta aivan varmasti kasvava tuoteryhmä tulevaisuudessa, Kajosaari kertoo.

Pellettigrillit eroavat perinteisistä savustusgrilleistä helppokäyttöisyytensä lisäksi elektronisen ohjauksen ja käytetyn polttoaineen eli pellettien osalta.

Pellettigrillissä on digitaalinen ohjauspaneeli ja syötettävän pelletin määrästä huolehtiva lämmitysjärjestelmä (Traeger Timberline 850)

Hyvää grillaustulosta tukee oikea grillauslämpötila.

– Grillausta auttavat lämpömittarit ovat nyt kovassa kasvussa. Suosittuja ovat etenkin langattomat mallit, joissa esimerkiksi matkapuhelimeen tai tablettiin voi ladata lämpömittarin lukemia kertovan sovelluksen, Kajosaari kertoo.

Vinkki 5: Pidä grilli kunnossa

Grilli kannattaa puhdistaa säännöllisesti, sillä puhdas grilli vaikuttaa myös grillattavan tuotteen makuun.

– Puhdistuksessa on hyvä noudattaa grillikohtaisia ohjeita. Grillin puhdistukseen ja puhtaana pitämiseen on saatavissa muun muassa grilliharjoja, puhdistusaineita ja suojapeitteitä, Peltonen sanoo.

Grillauksessa on hyvä huomioida se, että grilli on asetettu tasaiselle ja turvalliselle alustalle. Niin grilleissä kuin tarvikkeissa kannattaa panostaa laadukkaisiin ja turvallisiin tuotteisiin.

– Esimerkiksi grillinpuhdistusharja kannattaa uusia mieluummin liian usein kuin yrittää puhdistaa grilliä tukkoonharjatulla vanhalla grilliharjalla, Peltonen muistuttaa.

Lisää vinkkejä grillaukseen K-Raudan verkkosivuilla >

Lähde: News Cision, kuvat: Pixabay, K-Rauta

Suomalaiseen mökkeilyyn kuuluu ulkohuussi. Suomessa on yli 500 000 kesämökkiä, ja mökkeilijöistä 76 prosenttia tekee tarpeensa ulkohuussissa.

Kaikista ulkohuusseista 57 prosenttia on päivitetty nykyaikaan. Niihin on asennettu joko kompostoiva käymälä tai kuivikekäymälä. Silti edelleen isossa osassa huusseja on vain perinteinen reikä ja korkeintaan saavi istuinreiän alla.

Käymäläjätteen käsittelyä säätelee jätelaki, ja sen mukaan huussista ei saa päätyä jätöksiä tai nesteitä maaperään. Siksi perinteinen huussi, jossa on vain istuinreikä ja jätöksille avoin tila, on kielletty. Myöskään pohjasta rei’itetty saavi ei täytä nykynormeja.

– Ulkohuussin käyttömukavuus nousee huomattavasti, kun käymälä uudistetaan. Nykyaikaiset kuivakäymälät ovat helppokäyttöisiä ja hajuttomia. Ja etenkin tyhjennysvaiheessa huomaa eron, kun enää ei tarvitse varata miestä väkevämpää tyhjennyskaveriksi. Ja kukapa haluaisi altistaa omaa mökkipihaa ja mahdollisia pohjavesiä huussin aiheuttamalle ravinnekuormitukselle, huomauttaa Biolanin asiantuntija Riikka Kerttula.  

Vesivessa löytyy tällä hetkellä joka viidenneltä mökiltä. 

Suomalaisten mielestä mökille kuuluu kompostoiva käymälä

Suomalaisista peräti 97 prosenttia on sitä mieltä, että kuivakäymälä on ekologinen, ja lähes yhtä moni arvostaa sitä, että kuivakäymälän ravinteet voidaan kierrättää omaan puutarhaan. Suomalaisista 91 prosenttia pitää kuivakäymälää järkevimpänä vaihtoehtona mökille. Joka toinen ottaisi kuivakäymälän myös vakituiselle asunnolle.

– Kaikilla mökeillä ei suinkaan ole juoksevaa vettä, saati kunnallistekniikkaa. Siksi on kallista ja monesti jopa mahdotonta rakentaa vesivessa. Eikä siinä olisi mitään järkeäkään! Vanhan mökin saneeraus nykypäivään onnistuu edullisesti kuivakäymälän avulla. Sisälle asennettava kuivakäymälä ei tarvitse edes rakennuslupaa, pohtii kuivakäymälöiden suosiota Biolanin Kerttula.

Polttokäymälän tyhjennys ei lomalaista rasita – viikossa kahvikupillinen tuhkaa

Biolan kysyi mökkiläisiltä, että millainen vaihtoehto kiinnostaisi eniten, jos he nyt olisivat hankkimassa käymälää. Vastaajista 54 prosentin ykköstoive on kompostoiva kuivakäymälä ulkohuussiin. Joka kymmenes valitsisi polttavan käymälän sisälle ja lähes yhtä moni haaveilee kompostoivasta käymälästä sisälle. Vesivessa on toivelistalla sijalla neljä polttokäymälän ja kompostoivan sisäkäymälän jälkeen.

– Yllättävää, että mökille ykköstoive on edelleen ulkohuussi! Sen sijaan vesivessan suosion laantuminen mökkikäymälänä on ollut näkyvissä. Kyselymme mukaan 91 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että kuivakäymälä on edullinen vaihtoehto vesivessalle, kertoo Biolanin Kerttula.

Polttokäymälä ei vaadi vesiliittymää tai viemäröintiä. Ja koska polttokäymälästä ei synny jätevesiä, riittää kiinteistöllä harmaiden vesien puhdistus, joka on huomattavasti helpompaa ja edullisempaa kuin mustien vesien käsittely.

– Polttokäymälä tyhjennys on myös helppoa, kun viikossa kertyy noin kahvikupillinen tuhkaa, jonka voi ripotella vaikka puutarhaan, opastaa Riikka Kerttula.

Biolanin teettämä remonttikysely toteutettiin sähköisesti lokakuussa 2018 ja siihen vastasi 1507 suomalaista.

Lähde: News Cision

Alumiiniprofiiliin yhdistettynä led-nauhasta saadaan joko tasaista kohdevaloa työtasoille tai täydentävää, epäsuoraa tunnelmavalaistusta. Alumiiniprofiilin ja led-nauhan sekä tarvittavan muuntajan ja käyttökytkimien valinnassa on hyvä kysyä varmistus ammattilaisilta. Mittojen mukaan tehtävät kokonaisuudet voi myös tilata valmiina kasauspalvelua tarjoavalta led-myyjältä.

Kodin led-nauharatkaisut ovat jokaisessa kohteessa yksilöllisiä, koska huoneiden muodot ja mitat vaihtelevat. Keittiössä esimerkiksi kalusteiden paikat ja liesituulettimen tyyli ja koko aiheuttaa suunnittelutarvetta toimivalle led-nauhatoteutukselle.

Kodin led-nauharatkaisuilla tasaista valoa koko tilaan

Kodin valaistuksen suunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, että työtasoille ja kaapistoille, kuten myös käytäville ja oleskelutiloihin saadaan tarpeeksi valoa. Monissa nykykodeissa on avoimia tiloja, jotka yhdistyvät toisiinsa saarekkeilla tai ilmavilla seinäkkeillä, ja valaistus näkyy tilasta toiseen. Tällöin tilojen valaistuksessa tulee huomioida myös ne hetket, jolloin esimerkiksi olohuoneessa oleskellessa avokeittiöön tarvitaan vain kevyttä tunnelmavalaistusta. Led-nauhasta ja alumiiniprofiilista koostuvalla led-kiskolla valaistavia kohteita keittiössä voi olla useita:

 • työtasot ja kaapiston alle jäävä välitila
 • keittiön kaappien päälliset
 • kaappien sisäpuolet
 • saarekkeen valaisu
 • keittiön sokkelin valaistus.

Led-kiskolla saadaan yhtenäinen ja tarvittavan tehokas ja pelkistetty valaistus myös kodin muihin tiloihin, kuten olohuoneisiin, käytäville, kylpyhuoneisiin, makuuhuoneisiin, työhuoneisiin ja portaikkoihin.

Valotehoa pienellä kulutuksella

Ledeillä valaisu on energiatehokasta. Vaikka valon määrä lisääntyy, niin hyvin suunniteltu, monimuotoinen valaistus ei kuluta liikaa, eikä siten myöskään kasvata sähkölaskua. Sisustukselliset valaisimet voidaan myös useimmiten varustaa energiatehokkailla led-polttimoilla.

Ammattitaitoisessa suunnittelussa otetaan huomioon käytännön seikat ja taloudellisuus pitkällä kokemuksella. Tilan valaistus suunnitellaan ammattilaisen kanssa yksilöllisesti tarpeiden mukaan, mahdollisimman käytännölliseksi ja helpoksi.

Led-nauhavalaistuksessa huomioonotettavia seikkoja

Suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon muuntajien koko ja sijoittelu, sekä led-nauhan tarvitsemat johdotukset muuntajalle. LedStoren LedPajan puoleen kannattaa kääntyä suunnitteluvaiheessa, jolloin lopputuloksesta saadaan toimiva ja johtoasennukset saadaan toteutettua huomaamattomasti.

Muuntajien sijoittelussa hyödynnetään monesti kaappeihin tehtäviä kiinnityksiä, valepohjia ja muita hukkatiloja. Muuntajan voi sijoittaa myös kaapin päälle tai keskittää muuntajat huoltoluukun taakse. Muuntajan sijainnit on hyvä suunnitella, jotta led-kiskon kasausvaiheessa led-nauhalle saadaan juotettua tai liitettyä sopivan mittaiset välijohdot ja pistotulpat tarvittaessa.

Kosteussuojaus ja valaisimien puhdistus on hyvä ottaa huomioon myös kodin eri tiloihin led-valaistusta suunniteltaessa. Vedelle ja kosteudelle alttiisiin kohteisiin led-nauhoissa on kostean tilan vaihtoehdot, eli led-nauhan pinnassa on ohut, kellastumaton silikonipinta. Lisäksi alumiiniprofiili muovikansineen suojaa led-nauhaa lialta ja roiskeilta sekä pölyltä. 

↑ Led-nauhoissa on vaihtelua siinä, kuinka tiheästi led-pisteet ovat led-nauhassa ja miten valotehokas led-nauhan yksi led-piiri on. Nauhan päässä on useimmiten valmiit dc-liittimet, jolloin liittäminen pistotulppamuuntajaan on helppoa. Ilman liittimiä olevat led-nauhat käyvät hyvin silloin, kun led-nauhan muuntajakin on liittimetön.

Tunnetko jo led-nauhojen ja alumiiniprofiilien perustyypit?

Led-nauhoja ja alumiiniprofiileita on valittavissa useita, joten ainakin perustyypit on hyvä tietää, kun suunnittelu aloitetaan:

Led-nauhan teho vaikuttaa siihen, kuin paljon virtaa se kuluttaa, mutta myös siihen, kuinka kirkas nauha on. LedStoren led-nauhat ovat himmennettäviä ja ne jaetaan karkeasti ottaen kahteen luokkaan käyttötarkoituksen mukaan:

 • Tunnelmallista, epäsuoraa lisävaloa saarekkeisiin, sokkeleihin ja kaappien päälle saadaan himmennettävällä 7,2 W/m HELMEILE-nauhalla. Nauhasta tulee täydellä teholla 500 lumenia / metri. Korkeisiin tiloihin voidaan valita tehokkaampaakin led-nauhaa tunnelmavalaistukseen.
 • Työskentelyvaloa saadaan tehokkaammista led-nauhoistamme, joita on eri teholuokissa 12,4 W/m ja 20 W/m välillä. Valoa ne antavat täydellä teholla 1000 lumenista 1600 lumeniin, per metri, riippuen nauhasta. Led-nauhat löytyvät sivustoltamme nimillä PRO, SUPREME, HELMEILE 14,4 W/m ja TASAINEN.

Kaikista led-nauhoista löytyy sekä lämmin valkoinen että neutraali valkoinen valon värisävy (3000K ja 4000K). Lisäksi suosiotaan ovat kasvattamassa värisäädettävät led-nauhat, eli RGB-nauhat (red, green, blue) ja värilämpötilasäädettävät CCT-nauhat.

Alumiiniprofiilin tärkein tehtävä on jäähdyttää led-nauhaa ja suojata sitä. Profiili valitaan karkeasti ottaen viidestä eri tyypistä:

 • kapeat pintaprofiilit suoraan valaisuun
 • 45-asteen kulmassa valaisevat kulmaprofiilit
 • leveät ja kapeat uppoprofiilit
 • yhteen tai kahteen suuntaan valaisevat seinäprofiilit epäsuoraan valaisuun
 • vaijerilla ripustettavat riippuprofiilit.

LedStoren verkkokaupassa alumiiniprofiilit löytyvät omasta alumiiniprofiili-kategoriastaan.

Mittatilauspalvelussamme LedPajalla autamme sinua löytämään juuri oikean yhdistelmän led-nauhaa ja profiilia, sekä niihin sopivat muuntajat ja käyttökytkimet. LedStoren mittatilauspalvelu, LedPaja, auttaa suunnittelussa ja hoitaa asennusvalmiit toteutukset luotettavasti, jolloin aikaa ja vaivaa säästyy.

Hyttysmyrskyä luvassa juhannukseksi

Hyönteistutkijat kertoivat viikolla, että nyt kun kelit lämpenivät sateiden ja viileän jakson jälkeen, niin uusi sukupolvi hyttysiä kuoriutuu massoittain seuraavien parin viikon aikana – nyt liikkeellä on vasta tuo talvehtinut populaatio.

Tiesitkö muuten, että nuo talvehtineet hyttyset ovat menettäneet kyvyn ”inistä” talven aikana ja siksi nämä kesän ensimmäiset hyttyset on hiljaisia, mutta sitäkin ärhäkämpiä? Samoin tiesitkö, että vain naarashyttyset janoavat verta ja ininällään viestivät siitä lajitovereilleen. Koiraat tankkaavat itseään enempi kasvien medellä ja kirvojen mesikasteella.

Ennusteen mukaan juuri juhannusviikosta alkaen on luvassa siis oikein ”sääskipommi”. En tiedä paljonko niitä sitten on, mutta ainakin täällä meillä niitä on jo nyt ihan riittävästi, ettenkö sanoisi että ajoittain jopa liikaakin. Toki olen onnellinen kaikkien hyönteissyöjien puolesta, että niillä riittää nyt ruokaa ruokkia poikaset vantteriksi. Eniten niistä on harmia, kun iltaisin puuhastelee ja ilma on niin lämmin, että ei oikein viitsi pitää mitään ”korkeakauluksisia” päällä.

No ratkaisu on helppo ja sama mitä olen käyttänyt jo vuosia, eli puen päälle harsotakin ja -housut. Se on vähän samanlainen kuin hirvikärpästakki, mutta hiukan ”jäykempi”. Se hengittää mukavasti eikä hyttyset kiusaa. Sellaisen pikkukikan olen vielä tehnyt, että laitan puvun aina muovipussiin ja suihkautan vähän hyttyskarkoitetta sinne ja annan sen hajustua jonkin aikaan. Näin koko asu hajustuu pienelläkin määrällä karkotetta eikä jää ”aukkoja”. Samoin säilytän tätä aina tuossa muovipussissa, niin on jo valmiiksi hajustettuna.

Hyttyslyhty takaa rauhan

Minun terassi-illat saunan jälkeen ei varmaan olisi näin leppoisia ilman tuota hyttyslyhtyä. Teen aina niin, että sytytän lyhdyn kynttilän kun menen saunaan ja kun tulen vartinpäästä vilvoittelemaan, niin sillä aikaa se on häätänyt hyttyset pois. Annan sen palaa niin kauan kun vilvoittelen ja sitten sammutan sen, näin se kestää monen monta iltaa samalla kynttilällä ja ”tyynyllä”. Olen muuten huomannut, että samalla se tekee sen, että hyttysiä ei ole oven takana vaanimassa sisälle pääsyä, eli yötkin saa nukkua rauhassa.

Ja on minulla tuo lyhty mukana tuolla ”työmaillakin” eli niin kasvihuoneella, hallilla ja jopa kukkapenkkien reunalla, jos siellä enempi illalla puuhastelen. Tuohan toimii hyvin missä vain, jos vain ei tuule liikaa. Tosin silloin ei hyttysiä ole muutenkaan liikkeellä.

Tuoksuttoman, mutta tehokkaan hyttyslyhdyn jos haluat, niin niitä löytyy täältä ja täydennyspakkauksia löytyy täältä

ps. lyhty on mahdottoman nätti ja kätevä myös ihan perinteisenä kynttilälyhtynä eli minulla palaa siellä usein tuikku ihan vaan tunnelman takia.

Uusi vieraslajiasetus – oiotaan väärinkäsityksiä

Uusi Vieraslajiasetus tuli voimaan 1.6.2019. Siinä ehkä eniten hämmennystä aiheutti suorastaan väärän tiedon uutisointi. Alkuviikosta pohdittiin tuota asiaa sitten Luodon Leenan kanssa useaan otteeseen ja seurattiin, kun uutisointi sai vain hullumpia piirteitä. Siellä oltiin jo laittamassa lupiinia tien varsilla sietäviä linnaan ja hävittämässä kaikki ruusut, aina juhannusruusuja myöden. Koko uutisointi meni ihan mahdottomaksi ja yliampuvaksi, etenkin tuon kurtturuusun osalta. Toki myös lupiini sai osansa. No sain onneksi puhuttua Leenan tekemään selkeän ja helppotajuise, hyvillä kuvilla varustetun tunnistusjulkaisun.

Minä lupasin auttaa julkaisemalla sen kotisivuillani.

Tämän selkeän ja helpon ”Näin tunnistat kurtturuusun” -oppaan löydät siis täältä

Ja jos saan pyytää, niin jaathan tätä linkkiä myös ystävillesi! Ettei suotta kukaan mene tuhoamaan omia ruusujaan, sillä kaikki jalosteet ym. on jatkossakin täysin laillisia kasvattaa ja lisätä, ainoastaan tämä kurtturuusu on siis vieraslajilistalla.

Ps. Linkkiä voit jakaa, mutta muuten jos materiaalia haluat käyttää, niin olethan yhteydessä Leenaan ennen sitä. Kiitos!

Ja kiitos meidän kaikkien puolesta vielä kerran hyvästä yhteistyöstä Leenalle ja Heikille. 

Odotellaan hävittämisen suhteen rauhassa

Tuo vieraslajiasetus taisi nyt yllättää vähän kaikki, sillä mitään selkeitä ohjeistuksia ei ole valtioneuvostolta tullut näiden vieraslajikkeiden hävittämisen suhteen käytännössä. Eli ei nyt panikoida vaan odotellaan ja toimitaan fiksusti niin kuin tähänkin asti näiden vieraslajikkeiden kanssa. Minä lupaan pitää sinut ajantasalla sitä mukaa jos ja kun asiat etenee ja uutta tietoa tulee.

Vieraslajeihin sekä eroon ”haitallisten vieraslajien” ja ”vieraslajien” suhteen on toki hyvä tutustua jo ihan mielenkiinnosta ja yleissivistyksen takia. Aiheeseen liittyviä kuvia, esittelyjä ja ohjeita kasveista ja eläimistä löydät kootusti täältä.

Hiukan noihinkin liittyen, niin koivutislettä on taas varastossa ja saatavilla täältä.   

Kesäkukista ja niiden ominaisuuksista

Paula kävi jokunen viikko sitten täällä ja samalla kun parannettiin maailmaa muutenkin, niin puhuttiin paljon myös kesäkukista ja uusien lajikkeiden ominaisuuksia. Juttuahan riitti vaikka kirjan edestä, mutta Paula taitavana ja ammattitaitoisena tiivisti asiat paperille ja koko juttu löytyy nyt täältä

Kyllä on taas saanut huomata, miten erityinen etu on tuntea ja tehdä yhteistyötä taitavien ja ”jalat maassa” olevien ammattilaisten kanssa. Saadaan oikeaa ja selkeää tietoa meidän kaikkien iloksi ja hyödyksi. Kiitos siis vielä kerran Leena, Heikki, Paula, Simo, Timo ja monet muut!

Kelit hämää, vieläkään ei olla myöhässä

Hiukan nämä helteiset kelit ja luonnossa tapahtuva kiivas kasvurytmi taitaa hämätä myös meitä puutarhureita ja tulee tunne, että ollaanko jo istuttamisten suhteessa auttamattomasti myöhässä. No ei oikeasti olla, jos nyt vaikka muistetaan näitä vahoja viisauksia, että kesäkukat uskaltaa istuttaa ulos turvallisesti vasta kesäkuun 15. päivän jälkeen ja perunaakin alettiin istuttamaan perinteisesti Perttulin (6.6) päivänä. Eli ei olla myöhässä, joten turha paniikki ja ahistus pois. Kesä on vasta aluillaan.

Helteet loppuivat ukkosten kera – suojaa tarpeen mukaan

Kovimmat helteet loppuivat toistaiseksi paikoin kovienkin ukkoskuurojen kera. Ukkoskuurot voi tosiaan olla kovia ja mahdollisesti rakeiden sävyttämiä. Eli jos vähänkin on sellaista uhkaa ilmassa, niin ainakin minä nostan ruukkukukat ja amppelit suojaan, ettei ne suotta hakkaannu rikki. Etenkin nuo rakeet saavat helposti pahaakin tuhoa aikaan, mutta kyllä kova sade ja tuulikin helposti riepottelee alkukesän kasveja pahasti.

Kaveri laittoi Hollannista eilen pari kuvaa siitä, kun siellä helteet purkautui raekuuroin alkuviikosta. Kuvista näkyy hyvin, että rakeet hakkasivat jopa tulppaanipellolla reikiä kasvustoon, puhumattakaan hennommista kasveista. Eli suojaaminen kannattaa kyllä tehdä, jos se vain suinkin on mahdollista.

Maailman uutuudet julki

Tällä viikolla menen itse Hollantiin, en niinkään katsomaan raekuurojen tuhoja, vaan tutustumaan ensi kauden uutuuksiin. Siellä on vuotuinen ammattitapaaminen jalostajien kanssa, joita saapuu sinne ympäri maailman. Kaikkea en voi paljastaa, mutta ainakin tunnelmia ja varmaan vähän voin raottaa tulevista uutuuksista, jotka tulee valikoimiin 2020–2021. Osa on varmasti lajikkeita, joiden kuvia ja tietoja ei saa julkaista ennen ensi kevään kuvastoa, mutta eiköhän nyt kumminkin jotain maistiaisia voi esitellä.

On se aina niin hienoa tavata kollegoita ja ihastella heidän saavutuksiaan. Ja ihan vain parannella maailmaa ja vaihtaa kokemuksia ja pohtia puutarhamaailman menoa. Lisäksi olen kuullut, että saan tutustua pariin uuteenkin jalostajaan, joilta saadaan taas jotain sellaisia kasveja ja lajikkeita, joita ei kenellekään ole aiemmin Suomessa ollut. Jännä nähdä mitä sieltä paljastuu! Se kumminkin on varmaa, että sinä olet ensimmäisten joukossa niistä kuulemassa, viimeistään ennen ensi kasvukautta.

Mansikkatornin päivitys

Ensimmäinen kuva on otettu, kun mansikat (Furore) on istutettu 14.5., eli kolmisen viikkoa sitten. Tämä toinen kuva viikko sitten. Aika mukavasti kasvaa ja kohta on ensimmäiset raakileet jo kypsymässä! On tuo uskomattoman hyvä ja nopea lajike, marjoen mausta puhumattakaan. Seuraamme tornin kasvua pitkin kesää!

Kukoistavin terveisin puutarhurisi Juha

Lisää ajankohtaisia puutarhavinkkejä saat Puutarhurin perjantaipostissa aina perjantaisin. Liity >

Teksti: Juha Toikka / KodinKukat Oy, kuvat: Pixabay, Juha Toikka / KodinKukat Oy