Uudet ikkunat tuovat energiatehokkuutta taloon

Sisustus

Uudet ikkunat tekevät kodista energiatehokkaamman ja parantavat asumismukavuutta. Asennustyö kannattaa jättää ammattilaisille, jotta uusien ikkunoiden hyödyt saadaan täysimääräisinä käyttöön.

Pihlavan ikkuna Oy:n markkinointi- päällikkön Mika Kanervon mukaan ikkunoiden lasirakenteet ovat viime vuosina kehittyneet hurjaa vauhtia. Raken- nusmääräyksissä uudiskohteiden ikkunoi- den lämmönläpäisyarvon eli u-arvon pitää olla 1,0 tai alempi, mutta remonttikohteisiin u-arvoa ei ole määritelty. Käytännössä mark- kinoilla ei juuri ole u-arvoltaan yli 1,0 ikku- noita.

Pihlan tuotteiden u-arvot ovat luokkaa 0,7–1,0. Uudiskohteiden ikkunoissa u-arvo on usein 0,8 ja passiivitaloissa 0,7. Sanee- rauskohteissa 1,0 u-arvo riittää mainiosti.

Kanervon mukaan kolmilasisissa perus- ikkunoissa päästään 0,8–1,0 arvoihin, kun kaksi sisempää lasia muodostavat argon- kaasulla täytetyn eristyslasielementin. Ulommaisessa puitteessa lasi on yksinker- tainen. Energiatehokkaimmissa ikkunoissa laseja on neljä ja eristyslasielementtejä 1–2.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Energiatehokkaimmissa laseissa käyte- tään pinnoitteita, jotka estävät lasien huur- tumista. Olemassa on myös muita pinnoite- tyyppejä, kuten itsepuhdistuva aktiiviilasi- ja auringonsuojapinnoiteet.

– Energiatehokkaissa ikkunoissa ulom- maisten lasien huurtumista estetään lasival- mistuksessa tehtävällä erikoispinnoitteella, Kanervo kertoo.

Huoltovapaa alumiinipuite

Ulkopuitteissa puu on vaihtunut ajan saa- tossa alumiiniin, jolla myös karmin ulkopuo- leinen pinta monesti verhotaan. Alumiinio- sia ei tarvitse huoltomaalata ja ne on helppo pitää puhtaana. Listoituksissa käytetään kestävää komposiittirakennetta. Sisäpuit- teessa ja karmissa käytetään edelleen puuta, mikä on Kanervosta Suomen olosuhteissa turvallisin vaihtoehto. Markkinoilla on myös kokonaan puisia ja alumiinisia ikkunoita.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Avattavien ikkunoiden rinnalle ovat tul- leet myös avattavat ja kiinteät yksipuitteiset ikkunat, jotka yltävät myös hyvään energia- tehokkuuteen. Yksipuitteisen ikkunan etuna on pestävien pintojen vähyys ja kätevä kippiominaisuus.

Ikkunasaneerauksen yhteydessä voidaan talon ilmanvaihtoa ja energiatehokkuutta parantaa huomattavasti. Tuloilmaikku- nat mahdollistavat riittävän korvausilman saannin painovoimaista ilmanvaihtoa ja koneellista poistoa käyttävissä taloissa. Jos venttiilejä ei ole ikkunassa, ne on tehtävä sei- närakenteeseen. Kanervo suosittelee tuloil- maikkunoiden hankkimista niihin taloihin, jossa on koneellinen poistoilmanvaihto.

– Tuloilmaikkuna lämmittää ilman ikku- nan sisällä ja päästää sen lämmenneenä huonetilaan. Jos ilman ei haluta lämpiävän, esimerkiksi helteillä, ikkunan venttiiliä voi- daan säätää niin, että ilma tulee suoraan ul- koa sisään ilman lämmitystä.

Ammattilainen asentamaan

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Kehitystä on tapahtunut myös ikkunan käytettävyydessä ja lisävarustevalikoimas- sa. Esimerkiksi ikkunan painikkeet istuvat nyt aiempaa paremmin käteen ja sälekaih- dinten vaijerit on sijoitettu katseilta piiloon ikkunanpuitteiden sisään. Avattavien ikku- noiden välisulkijat avautuvat äänettömästi ja täsmällisesti.

Suuriin ikkunoihin olemme kehittäneet puitetuen, joka kääntyy puitteen alalaidasta ja tukeutuu lattiaan. Tuki auttaa suuren ik- kunan pesemisessä ja huoltamisessa sekä lisää sen kestoikää. Suurimmat valmistetta- vat lasipinnat voivat olla jopa kuusi neliötä. Ne kannattaa toteuttaa usein kiinteinä ikku- naratkaisuina, Kanervo kertoo.

Karmeissa muutoksia on tapahtunut muita ikkunanosia vähemmän. Veden pois- tumisteihin ja rakenteiden tuulettuvuuteen kiinnitetään nykyään kuitenkin enemmän huomioita, jotta vesi ei johdu rakenteisiin. Kanervo kertoo, että karmit tulisi tehdä ok- sattomasta, sormijatketusta ja mitallistetus- ta puutavarasta, jotta ne pysyvät mitoissaan eivätkä vääntyile. Karmiliitokset tulisi tehdä niin taiten, että ne eivät ala irvistellä.

Lähes kaikki valmistajat käyttävät sara- nana pulttisaranaa. Lisävarusteena on saa- tavissa koristesaranoita, joiden tyyliin vai- kuttaa saranan ylä- ja alapuolelle sijoitetut holkit.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Tällä hetkellä pelkistetyt ikkunat ovat muodissa. Mitä vähemmän ikkunoissa on erilaisia näkyviä osia, sitä parempi. Esimer- kiksi piilosaranaratkaisut saattavat lisääntyä tulevaisuudessa, Kanervo sanoo.

Noin 150-neliöisen omakotitalon perusik- kunat saa asennettuna noin 10 000 eurolla. Mahdolliset erikoisvärit, energialasitusrat- kaisut ja lisävarusteet nostavat hintaa. Ka- nervon mielestä säästöä ei kannata lähteä hakemaan tekemällä asennus itse.

– Ikkunanvaihto saattaa vaikuttaa yksin- kertaiselta, mutta se vaatii erityisosaamista. Kun ikkuna asennetaan oikein, se on ener- giatehokas, tiivis ja pitkäikäinen. Ammatti- lainen osaa tarkastaa mahdolliset aiemmat kosteusvauriot sekä varmistaa, että uudet rakenteet ovat toimivat ja turvalliset. Joilta- kin ikkunatoimittajilta saa myös asennus- työn takuun, Kanervo toteaa.

Tuomas Lehtonen
dc906257a16198676da7b68b3714cd3d-1200x826

Ikkunatoimittajien valikoimat ovat nykyisin niin laajat, että melkeinpä jokaiseen taloon ja asukkaiden henkilökohtaiseen makuun sopivat ikkunat löytyvät markki- noilta. Myös poikkeuksellisen laajoja lasipintoja on nykyikkunoihin saatavilla. Kuvissa Kontion talomallit Kajastus ja Aavalahti, ikkunat Piklas.

Ikkunatoimittajien valikoimat ovat nykyisin niin laajat, että melkeinpä jokaiseen taloon ja asukkaiden henkilökohtaiseen makuun sopivat ikkunat löytyvät markki- noilta. Myös poikkeuksellisen laajoja lasipintoja on nykyikkunoihin saatavilla. Kuvissa Kontion talomallit Kajastus ja Aavalahti, ikkunat Piklas.