Uusi rakentamislaki selkeyttää lupamenettelyä

Talo
Rakentamislaki sallii pienten rakennusten rakentamisen ilman lupamenettelyä. Nainen mittaa.
Uusi rakentamislaki astuu voimaan ensi vuoden alusta. Se sujuvoittaa rakentamista, hillitsee rakentamisen ilmastovaikutuksia sekä vauhdittaa digitalisaatiota ja kiertotaloutta. Pienen piharakennuksen tai katoksen voi jatkossa rakentaa ilman lupaa.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
27.6.2024

Uusi rakentamislaki selkeyttää ainakin yhtä asiaa: rakennuslupa ja toimenpidelupa korvataan ensi vuoden alusta yhdellä lupamuodolla, rakentamisluvalla.

Jatkossa ei tarvitse pähkäillä, millaista lupaa pitäisi anoa.

Muun muassa tämä asia säännellään 1.1.2025 voimaan tulevassa rakentamislaissa. Se eriytetään maankäyttö- ja rakennuslaista, jonka nimi muuttuu alueidenkäyttölaiksi.

Pienimpiä rakennuksia, kuten kompaktin varaston tai pihasaunan, voi jatkossa rakentaa ilman lupamenettelyä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Rakentamislupaa ei tarvita, jos rakennetaan

 • alle 30 neliön tai tilavuudeltaan alle 120 kuutiometrin rakennus
 • pinta-alaltaan alle 50 neliön katos.

Huom! Pieneenkin rakennushankkeeseen tarvitsee rakentamisluvan, jos se vaikuttaa merkittävästi alueiden käyttöön, maisemaan, kulttuuriperintöön, ympäristönäkökohtiin tai rakentaminen edellyttää viranomaisvalvontaa.

Uusi rakennuslaki sallii pienehkön varaston tai pihasaunan rakentamisen.
Kaikki rakennukset kuluttavat jatkossakin tontin rakennusoikeutta, vaikka niihin ei tarvittaisikaan enää lupaa.

Rakentamislupa tarvitaan edelleen näihin

 • asuinrakennus
 • kooltaan vähintään 30 neliömetriä tai 120 kuutiometriä oleva rakennus
 • kooltaan vähintään 50 neliömetriä oleva katos
 • energiakaivo.

Rakentamisluvan hakeminen jatkossa

Uusi rakentamislaki sujuvoittaa rakentamista niin, että luvan voi jatkossa saada jo ennen tonttijaon laatimista ja tontin lohkomista.

Lisäksi rakentamisluville määrätään kolmen kuukauden käsittelyaika siitä, kun hakemus on valmistunut eli jätetty.

Jos rakentamislupaa ei siihen mennessä kuulu, on mahdollista hakea lupamaksun palautusta loppukatselmuksen jälkeen ja saada vahingonkorvausta.

Uusi rakentamislaki ohjaa digitalisaatioon rakentamisessa.
Rakentamislain yksi tavoitteista on saada kaikki rakentamistieto sähköiseen muotoon.

Uusi rakentamislaki & ilmastonmuutoksen hillintä

Ilmastonmuutoksen hillintä sisällytetään rakentamisen lainsäädäntöön. Rakentamisessa tulee huomioida ilmastohaitat ja -hyödyt, jotka syntyvät rakennuksen koko elinkaaren aikana.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Uusi rakentamislaki ohjaa rakentamaan vähähiilisesti.

Rakentamislupaan tulee jatkossa liittää tiedot rakennuksen ja rakentamisen vähähiilisyydestä.

Laki myös vahvistaa rakentamisen kiertotaloutta, sillä rakennukset on suunniteltava pitkäikäisiksi ja muunneltaviksi.

Uusista ja purettavista rakennuksista on selvitettävä käytetyt ja vapautuvat materiaalit sekä rakennuspaikalta pois kuljetettava maa- ja kiviaines sekä vaarallisten jätteiden määrä.

Uusi rakentamislaki edistää rakentamisen digitalisaatiota

Uuden rakentamislain tavoitteena on siirtää kaikki rakentamisen dokumentointi digitaaliseen muotoon ja synnyttää valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä.

Kaikesta digitaaliseen muotoon ja rakentamisen tietokantaan vietävä data synnyttää rakennetun ympäristön digitaalisen kaksosen, joka on sähköisessä muodossa oleva ajantasaisesti täydentyvä tiedosto.

Laki myös velvoittaa laatimaan rakennukselle konekielisesti luettavan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen.

Ohjeiden tulisi sisältää esimerkiksi

 • kiinteistön ja rakennuksen perustiedot
 • rakennuksen historiatieto
 • rakennuksen kunnossapidon tarveselvitykset ja suunnitelmat.
 • rakennuksen huolto-, korjaus- ja muutostyössä tehdyt toimet.

Lue lisää rakentamisesta

Tutustu voimaan tulevaan lakiin tästä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU