Vältä suuret vahingot, pidä kiinteistön sähköjärjestelmä kunnossa

Talo
Rakennuksen sähköjärjestelmän kunnossapidon laiminlyönti voi johtaa sähkölaitteiston vaaralliseen vikaantumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon. Toiminnan loppuminen kokonaan on ääriesimerkki taloudellisista menetyksistä, joita tulipalosta voi seurata. Pahimmillaan palo voi johtaa jopa ihmishengen menetykseen.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

Merkittävä osa sähkön käytöstä aiheutuvista henkilö- ja palovahingoista voitaisiin välttää, jos sähköjärjestelmien kuntoa tarkkailtaisiin säännöllisesti, niiden kunnossapito olisi ennakoivaa ja niissä ilmenneet viat ja puutteet korjattaisiin viipymättä.

Sähköjärjestelmä ei ole ikuinen

Kiinteistön sähköjärjestelmä ei ole ikuinen niin kuin eivät ole rakennuksen ikkunat, putket tai muutkaan osat. Sähköasennukset, asennuskalusteet ja sähkökeskusten komponentit kuluvat ja tulevat käyttöikänsä päähän ajan myötä. Myös sähkön käyttötarpeet ja -olosuhteet muuttuvat kiinteistön elinkaaren aikana, eivätkä sähköasennukset ja -laitteet välttämättä pysy uusien sähkönkäytön tarpeiden ja vaatimusten mukaisina.

Turvallisuuden ja riskienhallinnan kannalta ei ole järkevää odottaa siihen asti, että jokin sähköjärjestelmän osa menee rikki tai pääsee vaarallisen huonoon kuntoon ja ryhtyä korjaustyöhön vasta sitten. Huonokuntoisista ja elinkaarensa päähän tulleista asennuksen osista, kuten tavanomaisista sähkökeskuksista, valaisimista ja pistorasioista, aiheutuu vuosittain lukuisia vaaratilanteita ja vahinkoja.

Rakennuksen omistaja tai tietyissä tilanteissa vuokralainen vastaa asennusten ja laitteiden turvallisuudesta. Hänen on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan säännöllisesti ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Mitä on hyvä kunnossapito?

Kunnossapito tarkoittaa laitteistojen kunnon seurantaa, vikojen korjauttamista ja tarvittaessa säännönmukaisen ammattimaisen kunnossapidon järjestämistä ja määräaikaistarkastuksia. Ylläpidon tulisi olla ennakoivaa, mikä tarkoittaa sitä, että kunnossapito on järjestetty siten, ettei mahdollista vaarallista tai käyttökatkon aiheuttavaa vikaantumista pääsisi syntymään. Sähköasennukset ja niiden kunnossapito, samoin kuin järjestelmään kuuluvien sähkölaitteiden huolto ja korjaukset, ovat sähköalan ammattilaisten töitä.

Seuraa laitteiden kuntoa

Kiinteistön omistajan tai käyttäjän täytyy seurata laitteiden käyttöä, kuntoa ja siisteyttä normaalin toiminnan lomassa. Jos laitteet tai laitteistot eivät toimi normaalisti, jotain on vialla.

  • Palavatko sulakkeet usein, laukeaako vikavirtasuojakytkin?
  • Välkkyvätkö valot oudosti?
  • Haiseeko ”palaneen käry” laitteen lähellä?
  • Näkyykö sähkökeskuksessa, pistorasiassa, valaisimessa tai muissa laitteissa tummia, liiallisesta lämpenemisestä johtuvia jälkiä?
  • Onko laite tai kaapeli vioittunut siten, että sen sisällä olevat johtimet tai muut sähköiset osat ovat näkyvissä?
  • Vilkkuuko valaisimen loisteputki?
  • Pitääkö jokin kone poikkeavaa ääntä?

Pelkkä tarkkailu ei riitä, vaan havaitut viat pitää korjauttaa heti.

Teetä kunnossapitotarkastus säännöllisesti

Hyvään kiinteistön sähköhuoltoon ja kunnossapitoon kuuluu suunnitelmallinen sähköammattilaisen tekemä kunnossapito ja kunnossapitotarkastukset. Sähkökunnossapidon ammattilainen tunnistaa järjestelmän osien korjaus- ja uusimistarpeet. Sähköteknisillä testauksilla ja mittauksilla todetaan muun muassa turvallisuuden kannalta tärkeiden suojalaitteiden ja -järjestelmien toiminta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tarpeelliset puhdistukset, havaittujen huonokuntoisten komponenttien vaihdot ja mahdolliset muut pienehköt toimenpiteet ja korjaukset ovat töitä, joista on hyvä sopia ennalta siten, että ne voidaan suorittaa jo kunnossapitotarkastuksen yhteydessä.

Lämpökuvaus on todettu tehokkaaksi kunnossapidon välineeksi. Sen avulla voidaan havaita ja ennaltaehkäistä huonojen sähköisten liitosten ja viallisten komponenttien aiheuttamia ongelmia.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n asiantuntijaryhmä on tuottanut sähkökunnossapitoa käsittelevän oppaan muun muassa rakennusten haltijoiden, kiinteistöyhtiöiden ja toiminnanharjoittajien käyttöön.

Tilaa määräaikaistarkastus

Lakisääteiset määräaikaistarkastukset täydentävät sähköasennusten kunnossapitoa. Määräaikaistarkastuksia on tehtävä yli 35 ampeerin sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä laajemmille sähkölaitteistoille. Tällaisia kiinteistöjä ovat myös monet julkiset tilat, kuten päiväkodit, kaupat tai lääkäriasemat.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Määräaikaistarkastus on tehtävä 10 vuoden välein. Tarkastusta voi verrata ajoneuvon määräaikaiskatsastukseen. Tarkastuksessa varmistetaan, että sähköjärjestelmän käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää ja laitteistoa on pidetty asianmukaisessa kunnossa.

Tarkastus on pistokoeluonteinen. Tarkastaja ei korjaa tai poista siinä esiin tulleita vikoja ja puutteita. Harvoin tehtävä määräaikaistarkastus ei myöskään korvaa säännönmukaista kunnossapitoa. Yksittäisten puutehavaintojen korjaamisen lisäksi tarkastuksen tulos tulisi mieltää siten, että sen pohjalta kehitetään kunnossapidon kokonaisuutta.

Sähkötöihin oikeudet omaavien toiminnanharjoittajien sekä tarkastajien yhteystiedot löytyvät Tukesin verkkosivuilta.

Kiinteistöjen sähkökunnossapito ja määräaikaistarkastukset -opas

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lähde: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, kuva: Pixabay